fbpx Culture | UNESCO Regional Office in Bangkok

Culture

  • 2023 아시아태평양 무형유산 교수학습 계획안 공모전
  • UNESCO invites schools to compete in Asia-Pacific Living Heritage Lesson Plan Contest 2023
  • Conservators and archaeologists from South-East Asia undergo training in conservation of underwater artefacts
  • UNESCO and DASTA renew commitment to sustainable tourism and the safeguarding of cultural and natural heritage
  • UNESCO extends call for entries to its 2023 Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation

Latest Culture

กรมศิลป์ ยูเนสโก มูลนิธิเอสซีจี และมทร.ธัญบุรี ร่วมผลิตนักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์ และผู้ควบคุมงานอนุรักษ์ รุ่น 2

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 -- นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการอบรม พร้อมกล่าวปิดการอบรมประกาศนียบัตร นักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์ และผู้ควบคุมงานอนุรักษ์โบราณสถาน รุ่นที่ 2 ในการนี้ ดร. เฟง จิ่ง...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมประกาศนียบัตรนักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์ และผู้ควบคุมงานอนุรักษ์ รุ่นที่ ๒

กรมศิลปากร ด้วยการสนับสนุนจาก ยูเนสโก กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเอสซีจี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะจัดการอบรมประกาศนียบัตรนักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์ และผู้ควบคุมงานอนุรักษ์ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 15-22 กันยายน 2565 ณ...