Culture

  • 2021 ichLinks Open Archive Contest
  • โขน+อนาคต - มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ยูเนสโก และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายโขนการกุศล
  • Gallery-goers and art collectors are warmly invited to a special photographic exhibition by UNESCO and partners
  • Introduction to Community, Rights and Knowledge (CRK) Competences
  • Participant Selection Announced: 2021 UNESCO Youth Forum | Lao PDR, ‘Community Heritage for Sustainability’, 15 to 19 October 2021

Latest Culture

กระทรวงวัฒนธรรมแถลงจัดการแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ ครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมกับยูเนสโก

10 กันยายน 2563 เพชรบุรี – กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมด้วยยูเนสโก กรุงเทพฯ แถลงข่าวเชิญชวนทีมช่างไม้เข้าร่วมสมัครการแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ตุลาคมนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์...

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสภาวะไร้นักท่องเที่ยว ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง?

[English] เพียงไม่กี่เดือนที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาด แหล่งมรดกโลกร้อยละ 90 ถูกปิด ขณะเดียวกันผลสำรวจจากทั่วโลกโดยยูเนสโกแสดงให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์ร้อยละ 90 ได้ปิดตัวลง และราวร้อยละ 10 อาจไม่ได้กลับมาเปิดอีกเลย...