Culture

  • 2021 ichLinks Open Archive Contest
  • โขน+อนาคต - มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ยูเนสโก และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายโขนการกุศล
  • Gallery-goers and art collectors are warmly invited to a special photographic exhibition by UNESCO and partners
  • Introduction to Community, Rights and Knowledge (CRK) Competences
  • ປະກາດການຄັດເລືອກ: Community Heritage for Sustainability UNESCO Youth Forum | ສປປລາວ.

Latest Culture

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย (The First National Heritage Carpentry Competition)

ทีมช่างไม้และช่างเขียนแบบมืออาชีพ 6 ทีมผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทยเพื่อเข้าไปประชันฝีมือกันต่อในรอบรองชนะเลิศต้นปีหน้า การปฐมนิเทศและการแข่งขันรอบคัดเลือกนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...

ยูเนสโกหนุนกรมศิลปากรจับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างอาชีพช่างอนุรักษ์โบราณสถาน

7 พฤศจิกายน 2563 ปทุมธานี – อธิบดีกรมศิลปากรและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างอาชีพช่างอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจากยูเนสโก กรุงเทพฯ...

ประกาศผลทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อเข้าแข่งขันช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ พ.ศ. 2563

ยูเนสโก ร่วมกับสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี...