fbpx Culture | UNESCO Bangkok

Culture

  • 2022 UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation: Announcement of Winners
  • มรดกของเอเชียอาคเนย์ที่ถูกฉกชิงอย่างไม่รู้จบ เราจะหยุดการโจรกรรมวัฒนธรรมได้อย่างไร
  • Invitation to international heritage conservation symposium: ‘The Next 50 Years: Challenges and Opportunities for World Heritage’
  • 2022 UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation: Online winners announcement and symposium, 26 November 2022
  • Cultural looting still a persistent crisis in South-East Asia

Latest Culture

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมประกาศนียบัตรนักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์ และผู้ควบคุมงานอนุรักษ์ รุ่นที่ ๒

กรมศิลปากร ด้วยการสนับสนุนจาก ยูเนสโก กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเอสซีจี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะจัดการอบรมประกาศนียบัตรนักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์ และผู้ควบคุมงานอนุรักษ์ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 15-22 กันยายน 2565 ณ...