fbpx Culture | UNESCO Bangkok

Culture

  • ยูเนสโกจัดทัศนศึกษาสัมผัสประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา
  • UNESCO Field Report: Demystifying Ancient Ayutthaya
  • แก่นสารลวดลายจากนิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ (Conservation Carpentry Fair 2023)
  • Highlights from the Inaugural Conservation Carpentry Fair 2023
  • Call for Applications: South-East Asian Sub-regional Introductory Course on Conservation and Restoration of Underwater Archaeological Finds

Latest Culture

ยูเนสโกและ มทร. ธัญบุรี จัดประกวดภาพถ่าย ‘สืบสาน งานไม้ ลายมือช่าง’ ชิงเงินรางวัล

ภูมิปัญญางานไม้ของช่างไทยได้ถูกสืบทอดจากบรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบัน ไม้ในงานสถาปัตยกรรมอยู่รายรอบและใกล้ชิดตัวเรายิ่งกว่าที่คิด แม้จะซ่อนตัวอย่างเงียบเชียบจากการท้าทายของวัสดุสมัยใหม่ โครงการประกวดภาพถ่ายสถาปัตยกรรมงานไม้...

ยูเนสโก มทร.ธัญบุรี และมูลนิธิเอสซีจี เชิญชวนผู้สนใจงานอนุรักษ์มาร่วมงานนิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ CCF 2023 ครั้งแรกในเมืองไทย

นิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ หรือ Conservation Carpentry Fair (CCF 2023) จะเปิดประตูบานใหม่สู่โอกาสสร้างงานสร้างอาชีพในฐานะนักอนุรักษ์ 9-12 กุมภาพันธ์นี้ ที่ มทร.ธัญบุรี นิทรรศการนี้จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)...