Culture

  • Backstage: Managing Creativity and the Arts in South-East Asia
  • New resources available for intangible cultural heritage education in Asia and the Pacific
  • TechCul Ideathon winners tackle challenges in culture and creative sector
  • 2020 UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation - Winners announced
  • UNESCO to host online debate on empowering women in the digital sphere

Latest Culture

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย (The First National Heritage Carpentry Competition)

ทีมช่างไม้และช่างเขียนแบบมืออาชีพ 6 ทีมผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทยเพื่อเข้าไปประชันฝีมือกันต่อในรอบรองชนะเลิศต้นปีหน้า การปฐมนิเทศและการแข่งขันรอบคัดเลือกนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...

ยูเนสโกหนุนกรมศิลปากรจับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างอาชีพช่างอนุรักษ์โบราณสถาน

7 พฤศจิกายน 2563 ปทุมธานี – อธิบดีกรมศิลปากรและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างอาชีพช่างอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจากยูเนสโก กรุงเทพฯ...

ประกาศผลทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อเข้าแข่งขันช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ พ.ศ. 2563

ยูเนสโก ร่วมกับสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี...