Culture

  • UNESCO to host online debate on empowering women in the digital sphere
  • Join us as a founding partner of the UNESCO cultural incubator
  • ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย (The First National Heritage Carpentry Competition)
  • ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
  • Sustainable heritage management: New challenges, new competences

Latest Culture

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย (The First National Heritage Carpentry Competition)

ทีมช่างไม้และช่างเขียนแบบมืออาชีพ 6 ทีมผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทยเพื่อเข้าไปประชันฝีมือกันต่อในรอบรองชนะเลิศต้นปีหน้า การปฐมนิเทศและการแข่งขันรอบคัดเลือกนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...

ยูเนสโกหนุนกรมศิลปากรจับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างอาชีพช่างอนุรักษ์โบราณสถาน

7 พฤศจิกายน 2563 ปทุมธานี – อธิบดีกรมศิลปากรและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างอาชีพช่างอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจากยูเนสโก กรุงเทพฯ...