fbpx Meetings and Events | UNESCO Regional Office in Bangkok

Meetings and Events

จากชายขอบสู่ศูนย์กลาง: ถึงเวลาทบทวนภูมิทัศน์สื่อไทย

เสรีภาพสื่อและเสรีภาพในการแสดงออกของประเทศไทยกำลังถูกบีบคั้นอย่างหนักหน่วงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งผ่านตัวบทของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย สื่อมวลชนที่กำลังเติบโตต้องประสบกับอุปสรรคต่าง ๆ นานา ในขณะเดียวกับพื้นที่สาธารณะ...
Event
Nov 04, 2022 - Nov 04, 2022

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์บทบาทสำคัญในการช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลในโลกดิจิทัลได้ดีขึ้น การนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนขององค์กรของงานบริการในภาครัฐ (Digital transformation of government services)...
Event
Sep 28, 2022 - Sep 28, 2022

PRESS ADVISORY: Internet Universality Beyond Words exhibition and round-table discussion on artistic freedom

[ภาษาไทย] How do we assure a free, open and accessible Internet for all? How can we best realize the potential of online expression and interactions for sustainable development? What are the actions that could positively influence artistic freedom and...
Event
Sep 28, 2018 - Oct 14, 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ - นิทรรศการ Internet Universality Beyond Words และการเสวนาเกี่ยวกับเสรีภาพทางศิลปะ

[English] เราจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นถึงอินเทอร์เน็ตที่เสรี เปิดกว้าง และสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนได้อย่างไร เราจะตระหนักถึงศักยภาพการแสดงออกในโลกออนไลน์และปฏิสัมพันธ์ในการสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไร...
Event
Sep 28, 2018 - Oct 14, 2018