Meetings and Events

ยูเนสโกและไมโครซอฟท์คว้าวิชาประวัติศาสตร์อาเซียน มาเฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนาสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่

เรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวนี้ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 14.40 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร (920 ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110) กรุณาติดต่อคุณเจณิสตา พวงทอง เพื่อสำรองที่นั่งสื่อ...
Event
May 21, 2018 - May 05, 2018

Curriculum Development for Thai Cultural Heritage Site Conservators

การสัมมนาถกแถลงเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรด้านการอนุรักษ์โบราณสถานสำหรับผู้ทำงานอนุรักษ์ When: 2-5 and 16-18 May 2017 Where: The Cavalli Casa Resort, Phra Nakorn Si Ayutthaya Who: Fine Arts Department, Ministry of Culture, and UNESCO Bangkok With...
Event
May 02, 2017 - May 18, 2017