Publications

ບົດລາຍງານສັງລວມການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020: ການຮວມເອົາທຸກຄົນ ແລະ ການສຶກສາ: ທຸກຄົນກໍຄືທັງໝົດ

(Global education monitoring report summary, 2020: Inclusion and education: all means all) ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ ປີ 2020 ຈະພິຈາລະນາກົນໄກທາງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດແລະ ວັດທະນະທຳ ທີ່ຈຳແນກເດັກ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ...

สรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2020: ความครอบคลุมและการศึกษา: ทั้งหมดหมายถึงทุกคน

(Global education monitoring report summary, 2020: Inclusion and education: all means all) รายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2020 มองกลไกด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งเลือกปฏิบัติต่อเด็ก ยุวชน และเยาวชนซึ่งเปราะบาง...