Publications

แนวปฏิบัติสากลทางวิชาการ เรื่องเพศวิถีศึกษา โดยใช้แนวทางที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน (ฉบับปรับปรุง)

แนวปฏิบัติสากลทางวิชาการเรื่องเพศวิถีศึกษา ( International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach ) คือคู่มือวิชาการที่นำเสนอหลักฐานและเหตุผลเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนเพศวิถีศึกษา (CSE)...

สรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก 2019: การโยกย้ายถิ่นการพลัดถิ่น และการศึกษา: สร้างสะพานสลายกำแพง

ปฏิญญาอินชอนและกรอบปฏิบัติการด้านการศึกษาปี 2030 (Education 2030 Incheon Declaration and Framework for Action) กำหนดให้ใช้รายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลกเป็น “กลไกเพื่อติดตาม และรายงานผลของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 4 รวมทั้งการศึกษาในเป้าหมายอื่นๆ”...