Multimedia

Education Minister Nataphol Teepsuwan on COVID-19 strategy in Thailand

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยยุทธศาสตร์รับมือโควิด-19 ในไทย ขณะที่การปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในประเทศไทยได้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่ 1 กรกฎาคม (ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติของเอกชน) กระทรวงศึกษาธิการได้นำแนวความคิดริเริ่มใหม่ ๆ...

Strands Together

School related violence and bullying on the basis of sexual orientation and gender identity or expression (SOGIE) can undermine students’ right to education and can lead to adverse health and educational outcomes. #StrandsTogether exhibition, held in the...