Meetings and Events

การเสวนาเรื่องมรดกที่ยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ - การเสวนา ครั้งที่ 4: การขับเคลื่อนการรับรองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต: ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

เมษายน - พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 ยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดชุดการเสวนาในเรื่องโอกาสและความท้าทายของกลุ่มชาติพันธุ์กับมรดกที่ยั่งยืน...
Event
Jun 18, 2021

ครบรอบ 45 ปี สายสัมพันธ์ประเทศเม็กซิโก-ไทย – Online Film Festival, 16-30 กันยายน 2563

เนื่องในวันที่16 กันยายน ปีพุทธศักราช 2563 นี้เป็นวาระครบรอบ 210 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพของประเทศเม็กซิโก ใน วันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นวาระครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเม็กซิโกเช่นกัน...
Event
Sep 16, 2020 - Sep 30, 2020

Sukhothai 2020 Roundtables on Tourism, Heritage and Creative City / สุโขทัย ถอดรหัสโต๊ะกลม การท่องเที่ยว มรดกวัฒนธรรม และเมืองสร้างสรรค์

UNESCO Bangkok joins hands with DASTA, Sukhothai government, Ministry of Tourism and Sports, and ICOMOS, to organize Sukhothai 2020 Roundtables to discuss how to promote heritage and creativity for tourism and communities’ wellbeing. Please find the links...
Event
Sep 21, 2020 - Sep 23, 2020