Culture

  • Animation series: Teaching and Learning with Intangible Cultural Heritage in Asia and the Pacific
  • Call for Entries: 2021 UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation
  • การเสวนาเรื่องมรดกที่ยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์
  • Indigenous Peoples and Sustainable Heritage Forum - Roundtable series by UNESCO-SAC-CUSRI
  • Backstage: Managing Creativity and the Arts in South-East Asia

Latest Culture

ทุ่งไหหินในประเทศลาวกำลังบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงทางภัยพิบัติในยุคการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ภูมิทัศน์โบราณคดีเก่าแก่แห่งนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อการท่องเที่ยว แม้ว่าจะเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยยูเนสโกมาได้ 1 ปีเศษ...

ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม

[English] ยูเนสโกและเอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป ได้เปิดตัวเว็บไซต์ UNESCO-Expedia Sustainable Tourism Pledge และขอเชิญชวนโรงแรมต่าง ๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อร่วมกันรณรงค์กำจัดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น...

วิกฤตการณ์โควิด-19: แรงผลักดันสู่การเรียกร้องในการปฏิรูปนโยบายอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์

[English] การปิดเมืองทำให้ศิลปินและผู้ประกอบการงานสร้างสรรค์ต้องปรับตัว สถานการณ์เช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับการสูญเสียจิตวิญญาณทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ ในระหว่างที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาดนั้น ผู้คนได้มีเวลาคิดทบทวนว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิต ครอบครัว...

ยูเนสโกเปิดรับสมัครโครงการเข้าร่วมประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2563

ยูเนสโกเพิ่มประเภทรางวัลใหม่เชิดชูโครงการซึ่งมีส่วนช่วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 17 มีนาคม พ.ศ. 2563, กรุงเทพฯ ― ยูเนสโกเปิดรับสมัครโครงการเข้าร่วมประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2563...

ท่านทำงานในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในประเทศไทยหรือไม่? ความคิดเห็นของท่านสำคัญสำหรับเรา

ความท้าทายและการจัดลำดับความสำคัญของภาคส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในประเทศไทย อภิปรายครั้งที่ 1: วรรณกรรมและสิ่งพิมพ์ – วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม เวลา 19:00 – 21:00 น. อภิปรายครั้งที่ 2: ศิลปะการแสดง – วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม เวลา 19:00 – 21:00 น...