Culture

  • Tourism partnership promotes culture and sustainability
  • Culture in Crisis: Policy guide for a resilient creative sector
  • ยูเนสโกเปิดรับทีมครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการสอนหนังสือด้วยมรดกภูมิปัญญาเพื่อสร้างพลเมืองโลกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
  • รับสมัครเยาวชนทุกชาติพันธุ์เข้าร่วมฟอรั่มออนไลน์ "มรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน" 2563
  • Competence Framework for Cultural Heritage Management

Latest Culture

ท่านทำงานในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในประเทศไทยหรือไม่? ความคิดเห็นของท่านสำคัญสำหรับเรา

ความท้าทายและการจัดลำดับความสำคัญของภาคส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในประเทศไทย อภิปรายครั้งที่ 1: วรรณกรรมและสิ่งพิมพ์ – วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม เวลา 19:00 – 21:00 น. อภิปรายครั้งที่ 2: ศิลปะการแสดง – วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม เวลา 19:00 – 21:00 น...

ยูเนสโกเปิดรับสมัครโครงการเข้าร่วมประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2563

ยูเนสโกเพิ่มประเภทรางวัลใหม่เชิดชูโครงการซึ่งมีส่วนช่วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 17 มีนาคม พ.ศ. 2563, กรุงเทพฯ ― ยูเนสโกเปิดรับสมัครโครงการเข้าร่วมประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2563...

กรมศิลปากรและยูเนสโกร่วมสร้างช่างอนุรักษ์โบราณสถานไทย

อะไร แถลงข่าวความสำเร็จโครงการ และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมนำร่องหลักสูตรช่างอนุรักษ์ (โบราณสถานประเภทอิฐและปูน) เมื่อไหร่ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น ที่ไหน ห้องประชุมพระนครศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์...