fbpx ยูเนสโกประกาศเพิ่ม 77 เมืองในเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ในปี 2022 เนื่องในวันสากลแห่งการรู้หนังสือ | Multisectoral Regional Office in Bangkok

ยูเนสโกประกาศเพิ่ม 77 เมืองในเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ในปี 2022 เนื่องในวันสากลแห่งการรู้หนังสือ

ยูเนสโกประกาศเพิ่ม 77 เมืองในเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ในปี 2022 เนื่องในวันสากลแห่งการรู้หนังสือ

สถาบันด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโกประกาศเพิ่ม 77 เมืองจาก 44 ประเทศเข้าในเครือข่ายระดับโลกของเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก จากความพยายามอันยอดเยี่ยมในการทำให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นจริงได้สำหรับชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาค ในจำนวนนี้มี 13 เมืองมาจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเป็นเมืองจากประเทศไทย 3 เมือง

เครือข่ายระดับโลกของเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก เป็นเครือข่ายระหว่างประเทศที่ดำเนินงานเชิงนโยบาย ซึ่งแบ่งปันแรงบันดาลใจ ความรู้ความชำนาญ และวิถีปฏิบัติที่ดีที่สุดในหมู่เมืองสมาชิก เมืองแห่งการเรียนรู้จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการแบ่งปันแนวคิดระหว่างกันตลอดทุกขั้นตอนของการพัฒนา เครือข่ายระดับโลกของเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกสนับสนุนความพยายามของกันและกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 ข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายที่ 4 ซึ่งมุ่ง ‘สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต’ ตลอดจนเป้าหมายที่ 11 ซึ่งมุ่ง ‘ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน’ ภายในปี 2030

เมืองในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ได้รับการเพิ่มชื่อในเครือข่ายในปีนี้ ได้แก่ 

แคนนิง (ออสเตรเลีย)กาวหลัญ (เวียดนาม), กว่างโจว (จีน), ฮาเมดาน (อิหร่าน), หาดใหญ่ (ไทย), ฮวาซ็อง (สาธารณรัฐเกาหลี), นิลัมบุระ (อินเดีย), นนซัน (สาธารณรัฐเกาหลี), พะเยา (ไทย), เซจง (สาธารณรัฐเกาหลี), สุโขทัย (ไทย), ตฤศศูร (อินเดีย) และ วารัลกัล (อินเดีย)

เมืองในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ได้รับการเพิ่มชื่อในเครือข่ายหลังจากที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกในแต่ละประเทศและได้รับการแนะนำโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ สิ่งสำคัญที่ต้องมีในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้คือความมุ่งมั่นแรงกล้าต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยนายกเทศมนตรีและทางการเมือง ตลอดจนมีกลไลการติดตามและแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มด้านนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี  

ในปีนี้ ประเทศไทยเป็นผู้นำของประเทศภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ได้รับการเพิ่มชื่อในสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้จากการที่มีเมืองได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ 3 เมือง ได้แก่ หาดใหญ่ พะเยา และสุโขทัย เมื่อไม่นานนี้ ไทยได้ร่วมมือกับสถาบันด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโกและสำนักงานยูเนสโกเพื่อการศึกษาส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ยูเนสโก กรุงเทพฯ) ในการส่งเสริมแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกในภูมิภาค

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นการเตรียมความพร้อมให้เมืองต่าง ๆ ของไทยเข้าเป็นสมาชิกในเครือข่ายมากยิ่งขึ้น ยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ทั่วประเทศไทยร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) บพท. ยังได้สนับสนุนทางการเงินแก่เมืองต่าง ๆ เพื่อปรับโฉมวิธีการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่แนวคิดการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก นอกจากนี้ ยูเนสโกยังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อุทยานการเรียนรู้ (TK park) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ในไทย

หัวข้อสำหรับวันสากลแห่งการรู้หนังสือในปีนี้คือ ‘การพลิกโฉมพื้นที่การเรียนรู้เพื่อการรู้หนังสือ: การแสวงหาโอกาสและความเป็นไปได้’ ซึ่งช่วยย้ำเตือนให้โลกได้ตระหนักถึงศักยภาพการเรียนรู้ว่ามีอยู่ในทุกบริบท ทุกช่วงอายุ และทุกชุมชน ยูเนสโกขอแสดงความยินดีกับสมาชิกเครือข่ายรายใหม่ในครั้งนี้และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ๆ ที่กำลังจะเข้ามาร่วมในอนาคต


เอกสารแถลงข่าวสำหรับระดับโลก (ภาษาอังกฤษ): UNESCO Global Network of Learning Cities: 77 new members from 44 countries