ยูเนสโก และ กศน. มอบ 8 ทุนนำร่องการสอนมรดกภูมิปัญญาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยูเนสโก และ กศน. มอบ 8 ทุนนำร่องการสอนมรดกภูมิปัญญาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยูเนสโก ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ด้วยการสนับสนุนจากศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ICHCAP) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ่านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย โดยเป็นโครงการระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564-65) ที่มุ่งให้ครู กศน. นำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือสอนวิชาต่าง ๆ เพิ่มพูนทักษะในการพัฒนารายวิชาที่สอดคล้องกับทักษะการใช้ชีวิตในแต่ละท้องถิ่นและการมีความรู้หลากหลายและรอบด้าน และรู้จักการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2564 ยูเนสโกได้จัดการอบรมครูจากสถานศึกษาในสังกัด กศน. เรื่อง การบูรณาการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และได้ประกาศรับแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการเรียนการสอน เพื่อคัดเลือกมอบทุนสนับสนุนให้จัดการสอนนำร่องในปี พ.ศ. 2565 โดยศูนย์ กศน. ที่ส่งแผนการเรียนรู้ที่ได้รับคัดเลือก จะได้นำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนนำร่องในเวทีระดับชาติ ที่งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี พ.ศ. 2565

การจัดการเรียนการสอนนำร่องใน พ.ศ. 2565 นี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่ครู กศน. จะได้ร่วมวิเคราะห์และทบทวนรายวิชาของ กศน. และสร้างรายวิชาใหม่ ๆ ที่สะท้อนวิสัยทัศน์ท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่าง ๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ และนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของคนในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นอกจากทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนำร่อง ทุนละ 30,000 บาทแล้ว คณะกรรมการได้ตัดสินให้มอบรางวัลพิเศษด้านการออกแบบแผนการเรียนรู้ที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ที่สะท้อนวัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญาของยูเนสโกและพันธกิจของ กศน. รางวัลละ 20,000 บาทอีกด้วย โดยศูนย์ กศน. และรายวิชาที่ได้รับเลือกให้ดำเนินการนำร่อง ได้แก่

ชื่อรายวิชา

กศน.ที่ดำเนินการ
นำร่อง

จังหวัด

รางวัลพิเศษ

1

ลูกหยียะรัง มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งชุมชนดงต้นหยี

กศน. อำเภอยะรัง

ปัตตานี

รางวัลการออกแบบแผนการเรียนรู้ที่โดดเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

2

ศูนย์เรียนรู้บ้านป้าเหงี่ยม ม่อฮ่อมแพร่ แหล่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กศน. อำเภอเมืองแพร่

แพร่

รางวัลการออกแบบแผนการเรียนรู้ที่โดดเด่นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของมรดกภูมิปัญญา

3

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับกล้วยหิน

กศน. อำเภอบันนังสตา

ยะลา

รางวัลการออกแบบดีเด่นด้านสมรรถนะ วิธีการเรียนการสอนและกิจกรรม

4

สมุนไพรพื้นบ้านกับการดูแลสุขภาพ

กศน. อำเภอห้างฉัตร

ลำปาง

 

5

สืบสานงานทอผ้าจก

กศน. อำเภอเมืองราชบุรี

ราชบุรี

 

6

มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทเขิน

กศน. อำเภอสันป่าตอง

เชียงใหม่

 

7

วิถีชีวิตมอญบางขันหมาก

กศน. อำเภอเมืองลพบุรี

ลพบุรี

 

8

หลวงพ่อวัดไร่ขิง มิ่งมงคล คนสามพราน

กศน. อำเภอสามพราน

นครปฐม

 

Main photo credit: ©shutterstock/Take Photo