fbpx โรงแรมไทยมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืน | UNESCO Regional Office in Bangkok

โรงแรมไทยมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืน

โรงแรมไทยมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืน

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เข้าร่วมกับยูเนสโกในปฏิญญาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมสนับสนุนปฏิญญานี้ทั่วประเทศ ปฏิญญานี้เป็นโครงการนำร่องที่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างยูเนสโก และเอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

หนึ่งปีหลังจากเปิดตัวโครงการปฏิญญายูเนสโกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โรงแรมกว่า 500 แห่งได้ลงนามในปฏิญญา และให้สัญญาว่าจะช่วยหยุดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยโรงแรมที่เข้าร่วมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

เมื่อลงนามในปฏิญญายูเนสโกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โรงแรมที่เข้าร่วมจะต้องแบ่งปันข้อมูลว่า ธุรกิจของตนกำลังดำเนินมาตรการเพื่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอะไรอยู่บ้างในปัจจุบัน และได้วางแผนว่าจะลงมือทำสิ่งใดเพิ่มเติมอีกในอนาคต

โรงแรมหลายแห่งได้แจ้งว่า พวกเขาสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน (46% ของโรงแรมที่ร่วมปฏิญญากำลังสนับสนุนชุมชนอยู่ ในขณะที่อีก 58% ให้สัญญาว่าจะริเริ่มการสนับสนุนเช่นนี้ในอนาคต) ในขณะที่โรงแรมขนาดใหญ่มีนโยบายที่โดดเด่นด้านการบริจาคทุนและสิ่งของให้กับชุมชนท้องถิ่น โรงแรมขนาดเล็กก็ใช้วิธีที่น่าสนใจ คืออุดหนุนชุมชนด้วยการนำสินค้าท้องถิ่นมาใช้งานและตกแต่งโรงแรม (โดย 43% ของโรงแรมที่ร่วมปฏิญญาได้มีนโยบายเช่นนี้อยู่แล้ว ในขณะที่อีก 57% วางแผนที่จะดำเนินการในอนาคต)

กระนั้น การดำเนินการบางอย่างยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ยังไม่เต็มที่ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเพราะความยุ่งยากในการปรับวิธีการทำงานของโรงแรมบางแห่ง เช่น การลดรอบเปลี่ยนผลัดผ้าเช็ดตัวเพื่อความสะอาด หรือการเริ่มใช้ใช้ระบบไร้กุญแจ

ยูเนสโก ในฐานะผู้ร่วมดำเนินโครงการนำร่องในประเทศไทย ได้ลงทุนศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาว่า มีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและงานฝีมือแบบดั้งเดิมที่ผลิตในประเทศไทยใดบ้างที่เราสามารถยกระดับ ต่อยอด และนำเสนอเป็นทางเลือกทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดีย จากการศึกษาพบว่า มีวัสดุธรรมชาติหลายชนิดที่นิยมใช้กันในครัวเรือนไทย เช่น ไม้ไผ่ ต้นกล้วย ใบตาล กะลามะพร้าว ฯลฯ แม้เป็นที่ตระหนักชัดเจนว่า ภูมิปัญญาดั้งเดิมและทักษะพื้นบ้านที่จำเป็นต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จะได้รับการสืบทอดโดยคนรุ่นใหม่น้อยลงทุกที ผลการศึกษากลับชี้ให้เห็นถึงความสนใจและความต้องการผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านสุขภาพ สวัสดิการ อาหาร แฟชั่น การออกแบบตกแต่งภายใน และแม้กระทั่งการก่อสร้าง

ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า โรงแรมหลายแห่งสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิ่น เช่น หลอดไม้ไผ่หรือถุงผ้าจากผักตบชวา เพื่อนำมาใช้ในโรงแรม ความร่วมมือระหว่างโรงแรมและผู้ผลิตในท้องถิ่นเช่นนี้ไม่เพียงช่วยลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย

ยูเนสโกร่วมสนับสนุนโครงการริเริ่มนี้อย่างที่สุด โดยหวังว่าจะสามารถสร้างความตระหนักในภัยต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมพัฒนาแนวทางปฏิบัติและภูมิปัญญาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม (อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับปฏิญญาฉบับประเทศไทย) >>

ลงนามในปฏิญญา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://unescosustainable.travel/th