fbpx ซีมีโอสปาฟา กรมศิลปากร และยูเนสโก ผนึกกำลังพัฒนาการอนุรักษ์ด้านโบราณคดีใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | UNESCO Regional Office in Bangkok

ซีมีโอสปาฟา กรมศิลปากร และยูเนสโก ผนึกกำลังพัฒนาการอนุรักษ์ด้านโบราณคดีใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซีมีโอสปาฟา กรมศิลปากร และยูเนสโก ผนึกกำลังพัฒนาการอนุรักษ์ด้านโบราณคดีใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรุงเทพมหานคร, 12 มิถุนายน 2566 - ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ภายใต้องค์การรัฐมนตรีศึกษาธิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอสปาฟา) กรมศิลปากร ยูเนสโก และศูนย์นานาชาติว่าด้วยโบราณคดีใต้น้ำ ณ เมืองซาดาร์ (ICUA) ประกาศความร่วมมือจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรใหม่ เน้นสร้างความแข็งแกร่งด้านการอนุรักษ์และบูรณะโบราณวัตถุใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การฝึกอบรมครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลา   2 สัปดาห์ ในหัวข้อ “South-East Asian Sub-regional Introductory Course on Conservation and Restoration of Underwater Archaeological Finds” (หลักสูตรเบื้องต้นด้านการอนุรักษ์และบูรณะโบราณวัตถุใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ระหว่างวันที่ 19 – 29 มิถุนายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดจันทบุรี โดยนับเป็นการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์และบูรณะโบราณวัตถุครั้งแรกในภูมิภาคที่ครอบคลุมวัสดุหลากหลายประเภทซึ่งมักพบในแหล่งมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำ

“งานโบราณคดีใต้น้ำมีความท้าทายอย่างมากต่อกิจกรรมโลจิสติกส์ แต่สภาพแวดล้อมใต้น้ำกลับช่วยรักษาวัสดุอินทรีย์และโบราณวัตถุในระดับที่พบได้น้อยมากหรือไม่อาจเกิดขึ้นได้เลยหากอยู่บนบก” ฟรังกา โคล นักโบราณคดี นักอนุรักษ์ด้านโบราณคดี และวิทยากรร่วมบรรยายจากพิพิธภัณฑ์ซาราวัค (Sarawak Museum - JMS) ประเทศมาเลเซีย กล่าวถึงแง่มุมของการอนุรักษ์โบราณวัตถุใต้น้ำ

ในการฝึกอบรมฯ ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงอย่างครอบคลุมตามหลักการและเทคนิคการอนุรักษ์และบูรณะวัสดุประเภทเครื่องดินเผาหรือเซรามิก แก้ว โลหะ ไม้ และวัสดุอินทรีย์อื่น ๆ ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะสำคัญอันจะนำไปสู่การปกป้องและสงวนรักษาโบราณวัตถุล้ำค่าเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป ฟรังกา โคล ยังกล่าวอีกว่า “การวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อการอนุรักษ์เชิงคัดเลือกเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพียงวิธีเดียวที่จะช่วยปรับเปลี่ยนเป้าหมายการวิจัยและการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมให้สมดุลกับสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถที่มีอยู่”

การฝึกอบรมครั้งนี้ ซีมีโอสปาฟา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และยูเนสโก จะพัฒนาการอนุรักษ์และบูรณะมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำโดยบูรณาการความรู้ความชำนาญและทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์ด้านองค์ความรู้และทรัพยากรจำเป็นอื่น ๆ จากศูนย์นานาชาติว่าด้วยโบราณคดีใต้น้ำ (ศูนย์นานาชาติประเภท 2   ที่จัดตั้งขึ้นด้วยความอุปถัมภ์จากยูเนสโก) ณ เมืองซาดาร์ สาธารณรัฐโครเอเชีย หน่วยงานสำคัญทั้ง 4 แห่งนี้มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้พร้อมต่อการดำเนินงานเพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป “เราตั้งความหวังไว้ว่าการฝึกอบรมนี้จะช่วยสร้างบุคลากรรุ่นใหม่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความรู้ความชำนาญวิชาชีพด้านโบราณคดีใต้น้ำและด้านอนุรักษ์” นายเขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอสปาฟากล่าว

การฝึกอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาองค์การยูเนสโกว่าด้วยการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำ ค.ศ. 2001 ซึ่งรับรองในเดือนพฤศจิกายน 2544 ให้กำหนดกรอบกฎหมายร่วมและแนวปฏิบัติเพื่อให้แต่ละประเทศสามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งการบ่งชี้มรดกวัฒนธรรมใต้น้ำ การวิจัย มาตรการปกป้อง และการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมใต้น้ำ ให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนางสาวชิฮิโระ นิชิกาวะ ผู้เชี่ยวชาญโครงการของยูเนสโก ได้กล่าวว่า “ยูเนสโกยินดีมากที่ได้กลับมาเปิดหลักสูตรฝึกอบรมด้านมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำในประเทศไทยอีกครั้ง หลังจากเคยจัดฝึกอบรมในประเทศไทยมาแล้วหลายครั้งระหว่างปี 2552 ถึง 2554” นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญโครงการของยูเนสโกยังมองภาพในอนาคตไว้ว่า อีกสิบปีข้างหน้า ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีใต้น้ำและมีทักษะด้านการอนุรักษ์เพียงพอที่จะปกป้องและบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำได้อย่างยั่งยืนตามอนุสัญญายูเนสโก ปี ค.ศ. 2001

ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ อาคารศูนย์ซีมีโอสปาฟา รวมทั้งพิธีปิดในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพมหานคร โดยตอบรับคำเชิญเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/SEAuch2023media-rsvp

สามารถค้นหาข้อมูลโครงการและกำหนดการฝึกอบรมเพิ่มเติมได้จากคู่มือสื่อมวลชนรูปแบบดิจิทัลที่ https://bit.ly/MEDIA-KIT_UnderwaterArchaeologyConservation

ผู้ประสานงาน
โนเอล ฮิดัลโก ตัน
ซีมีโอสปาฟา
noel(at)seameo-spafa.org

ซีมีโอสปาฟา
ศูนย์ระดับภูมิภาคที่มีภารกิจพัฒนาการวิจัย ฝึกอบรม และสร้างความร่วมมือด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
หน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนางานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งปกป้อง คุ้มครองความหลากหลายด้านประเพณีวัฒนธรรมของชาติ

ยูเนสโก
องค์การระหว่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการสื่อสาร เพื่อสร้างสันติภาพ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเจรจาข้ามวัฒนธรรม

ICUA
ศูนย์นานาชาติว่าด้วยโบราณคดีใต้น้ำ ณ เมืองซาดาร์ (International Centre for Underwater Archaeology in Zadar) สาธารณรัฐโครเอเชีย จัดตั้งขึ้นด้วยความอุปถัมภ์จากองค์การยูเนสโก โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพด้านการวิจัย อนุรักษ์ บูรณปฏิสังขรณ์ และส่งเสริมงานมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำ โดยเฉพาะระดับนานาชาติ