fbpx ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเครือข่ายระดับชาติว่าด้วยการจัดการศึกษานอกระบบของเด็กด้อยโอกาสและ บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย | UNESCO Regional Office in Bangkok

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเครือข่ายระดับชาติว่าด้วยการจัดการศึกษานอกระบบของเด็กด้อยโอกาสและ บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

PRESS ADVISORY: National Network Meeting on Education for Disadvantaged Children and Persons without Civil Registration or Non-Thai Persons

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเครือข่ายระดับชาติว่าด้วยการจัดการศึกษานอกระบบของเด็กด้อยโอกาสและ บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร

รัฐบาลไทยและหน่วยงานภาคประชาสังคมได้มีความพยายามช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ในปัจจุบันเด็กเหล่านี้ รวมทั้งเด็กข้ามชาติกว่า 150,000 คน สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาในประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม จากการประมาณการณ์ พบว่ายังมีเด็กข้ามชาติกว่า 200,000 คน ที่ยังคงไม่ได้ไปโรงเรียน และยังไม่รับการศึกษาในรูปแบบใดๆ ทั้งนี้ เนื่องจากการขาดข้อมูลทางสถิติ จำนวนเด็กข้ามชาติ ซึ่งยังคงตกหล่นจากระบบการศึกษานั้น จึงอาจมีจำนวนมากกว่านี้

เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของเด็กตกหล่นและเด็กด้อยโอกาส องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ จึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จัดการประชุมเครือข่ายระดับชาติว่าด้วยการจัดการศึกษานอกระบบของเด็กด้อยโอกาสและบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในประเด็นดังกล่าว  ความพยายามที่สำคัญในการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ยังรวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรทุนประเดิมจำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อให้เด็กด้อยโอกาส รวมทั้งเด็กข้ามชาติ มีสิทธิที่จะรับและเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้  สำนักงาน  กศน. และองค์กรภาคประชาสังคม ยังได้มีความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 สำหรับเด็กลูกที่ไม่มีสัญชาติไทย ระดับประถมศึกษา  ในศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติจากประเทศเมียนมาร์ จำนวน 13 แห่ง ใน 5 จังหวัด ซึ่งเด็กที่เข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว  จะได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา และสามารถเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยได้ สำหรับเด็กที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศเมียนมาร์นั้น ก็สามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเมียนมาร์ (NFPE)  ซึ่งในขณะนี้มีการใช้หลักสูตรดังกล่าวที่ศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติอย่างน้อย 19 แห่งในประเทศไทย และจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาเมื่อจบหลักสูตรเช่นกัน นอกจากกลุ่มเด็กสำนักงาน กศน. ยังจัดการศึกษาให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ทุกรูปแบบ และทุกกิจกรรม และในปี 2561 สำนักงาน กศน. ประเมินการจัดการศึกษานอกระบบ เพื่อนำสภาพปัญหามาพัฒนางานให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

การประชุม ดังกล่าว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ซึ่งรวมไปถึงเด็กพิการ เด็กเร่ร่อน ชาวเล และเด็กมุสลิมในบริบทของภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 220 คน จากกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ

การแถลงข่าว  วันที่ 23 ก.ค. 2561 ระหว่างเวลา 11.00 น.-12.00 น.

สถานที่ประชุม
โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ
40 ซ. สุขุมวิท 26 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เว็บไซต์ www.fourwingshotel.com

ข้อมูลผู้ประสานงาน

องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ
ภาษาอังกฤษ: นายอิชิโร มิยาซาวา ผู้เชี่ยวชาญ i.miyazawa@unesco.org
ภาษาไทย: นางสาวโศวิรินทร์ ชวนประพันธ์ เจ้าหน้าที่โครงการ s.chuanprapun@unesco.org

สำนักงาน กศน.
นางณัฐกฤตา พึ่งสุข ผู้อำนวยการ กศน.กลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงาน กศน. hitima.nfe@hotmail.com
นางสาวฐิตาพร จินตะเกษกรณ์  ผู้ประสานงานโครงการ สำนักงาน กศน. thitajin274@gmail.com