ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการว่าด้วยเรื่องความท้าทายและศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทย

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการว่าด้วยเรื่องความท้าทายและศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทย

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการว่าด้วยเรื่องความท้าทายและศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทย

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 

ท่านทำงานในสายงานภาพยนตร์ในประเทศไทยหรือเปล่า ถ้าใช่ เราอยากฟังความคิดเห็นของท่าน 

ยูเนสโก กรุงเทพฯ ขอเชิญกลุ่มคนทำงานทางภาพยนตร์เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการและร่วมสัมมนาวิชาการว่าด้วยเรื่องความท้าทายและศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทย ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ยูเนสโก กรุงเทพฯ

โครงการ "การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยผ่านการสร้างนโยบาย การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มอาชีพภาพยนตร์ และการสนับสนุนให้เกิดการเสพภาพยนตร์ที่หลากหลาย" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับภูมิภาคที่ว่าด้วยการสร้างศักยภาพกลุ่มอาชีพภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชีย โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นและดำเนินการโดยยูเนสโก กรุงเทพฯ ประเทศในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการระดับภูมิภาคนี้คือการเพิ่มบทบาทของภาครัฐบาลและภาคประชาสังคม ตลอดจนภาคเอกชน เพื่อการร่วมมือกันเพื่อสร้างกรอบการทำงาน กรอบกฎหมาย และเพื่อสร้างความเข้าใจต่อภาระหน้าที่ของแต่ภาคส่วน รวมไปถึงการร่วมมือกันระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เติบโตในระดับภูมิภาค

ในส่วนของโครงการในประเทศไทยนั้น เป้าหมายคือการช่วยประเทศให้มีกรอบกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการเปิดเผยศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์และนำไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งเพื่อสร้างความนิยมการเสพภาพยนตร์ภายในประเทศ 

โครงการนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเป็นมืออาชีพของภาคอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยการเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ทั้งหมด โดยการฝึกอบรม และการจัดการองค์ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาครัฐและภาคประชาสังคม 

ในขณะที่โครงการนี้มุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ช่วยเสริมสร้างการเติบโตทางเศรฐกิจ การที่ภาพยนตร์ส่งเสริมการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมนั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน โครงการนี้จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความจริงที่ว่าภาพยนตร์นั้นส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม การผลิตภาพยนตร์ที่มีความหลากหลาย ทั้งภาพยนตร์ท้องถิ่น ภาพยนตร์อิสระ ภาพยนตร์ศิลปะ ภาพยนตร์ที่ใช้ภาษาชนกลุ่มน้อย ควรได้รับการสนับสนุนเพื่อให้คนได้เข้าถึงความหลากหลายทางด้านการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรม

ยูเนสโกจะจัดการเปิดตัวโครงการและการสัมมนาวิชาการปรึกษาหารือครั้งแรกเพื่อการสนทนาในประเด็นความท้าทายและข้อได้เปรียบของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเพื่อการนำไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในโครงการนี้ และเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายสืบไป

การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้:

- เพื่อแจงให้สาธารณชนทราบถึงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานของโครงการ เพื่อเชื้อเชิญให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง
- เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายและความได้เปรียบของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย เพื่อเข้าใจถึงความต้องการความช่วยเหลือจากทางภาคส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ทั้งหมด
- เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเป็นโครงการเพื่อการลงมือปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือภาคส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ทั้งหมดในปี 2020-2021 และเพื่อสร้างความร่วมมือภายในประเทศก่อนการนำไปสู่การร่วมมือระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

หากท่านสนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนี้ กรุณายืนยันการเข้าร่วมของท่านมายังคุณมะลิ กมลรัตน์ ชยามฤต ก่อนวันที่ 24 มกราคม 2563 ทางอีเมล k.chayamarit(at)unesco.org หรือโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-591-0377 ต่อ 502

Event
-