fbpx ยูเนสโกเปิดรับสมัครโครงการเข้าร่วมประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2563 | Multisectoral Regional Office in Bangkok

ยูเนสโกเปิดรับสมัครโครงการเข้าร่วมประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2563

Call for Entries: 2020 UNESCO Asia-Pacific Awards  for Cultural Heritage Conservation

ยูเนสโกเปิดรับสมัครโครงการเข้าร่วมประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2563

ยูเนสโกเพิ่มประเภทรางวัลใหม่เชิดชูโครงการซึ่งมีส่วนช่วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

17 มีนาคม .. 2563, กรุงเทพฯ  ยูเนสโกเปิดรับสมัครโครงการเข้าร่วมประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2563

ในการประกวดรอบนี้ ยูเนสโกได้เพิ่มประเภทรางวัลพิเศษ “Special Recognition for Sustainable Development” เพื่อเชิดชูโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งได้ปรับเกณฑ์สำหรับรางวัลประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับมากยิ่งขึ้นกับบทบาทของมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งมีส่วนช่วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบงานวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติ

ยูเนสโกมอบรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้บุคคลและองค์กรที่มีความมานะอย่างยิ่งยวดในการอนุรักษ์หรือบูรณะอาคารสถานที่อันมีคุณค่าเชิงมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การมอบรางวัลเป็นการส่งเสริมให้ผู้ครอบครองอาคารสถานที่รายอื่นได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ในชุมชนของตนเอง ไม่ว่าจะโดยอิสระก็ดี หรือโดยการแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนก็ดี 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 มีผู้ได้รับรางวัลแล้ว 249 โครงการจาก 22 ประเทศ โครงการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในอาคารสถานที่ของตนเอง ความสำเร็จของการดำเนินงานอนุรักษ์ ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นต่อสังคมและนโยบายในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ การมอบรางวัลเพื่อยอมรับและเชิดชูแนวทางปฏิบัติของโครงการเหล่านี้มีส่วนอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนความคิดผู้คนที่ว่าจะนับอะไรเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ใครมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลบ้าง และมรดกทางวัฒนธรรมมีส่วนช่วยอย่างไรต่อสภาพความเป็นไปที่ดีและยั่งยืนของเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม

เมื่อปี พ.ศ. 2562 ยูเนสโกได้เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของโครงการมอบรางวัลดังกล่าวโดยการจัดกิจกรรมระดับภูมิภาคขึ้นและเชิญให้คนในวงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียและแปซิฟิกมาเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลครั้งก่อน ๆ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญงานอนุรักษ์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่น ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง กิจกรรมนี้ได้สื่อสะท้อนประสบการณ์ของโครงการมอบรางวัลตลอด 20 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งเปิดโอกาสให้คนในวงการและสาธารณชนได้ร่วมกันนึกภาพของอนาคตที่ทุกคนมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ผู้ร่วมกิจกรรมยังเห็นพ้องกันถึงความสำคัญของการรับมือกับประเด็นต่าง ๆ ในอนาคตทั้งในด้านมรดกทางวัฒนธรรมและความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและวาระการพัฒนาเมืองใหม่ 

ปิดรับสมัคร: วันที่ 31 กรกฎาคม พ.. 2563

ประเภทรางวัล

ยูเนสโกจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ Award of Excellence, Award of Distinction, Award of Merit, Award for New Design in Heritage Contexts และ Special Recognition for Sustainable Development

Award of Excellence เป็นรางวัลยกย่องระดับสูงสุดซึ่งจะมอบให้แก่โครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นเลิศในทุกด้านและก่อให้เกิดผลที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค Award of Distinction เป็นรางวัลที่มอบให้แก่โครงการที่ประสบความสำเร็จโดดเด่นในทุกด้านและก่อให้เกิดผลอย่างมากในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค ขณะที่ Award of Merit เป็นรางวัลที่มอบให้แก่โครงการที่ประสบความสำเร็จขั้นสูงในทุกด้าน

Award for New Design in Heritage Contexts เป็นรางวัลที่มอบให้กับโครงการอาคารสถานที่สร้างใหม่ที่มีการออกแบบอย่างโดดเด่นและผสานบริบททางประวัติศาสตร์เข้าไว้ด้วย รางวัลนี้ยังเปิดโอกาสให้กับงานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบใหม่เสร็จสิ้นแล้วที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับอาคารสถานที่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม ตลอดจนโครงสร้างส่วนต่อเติม อาคารใหม่ พื้นที่สาธารณะใหม่ สิ่งปลูกสร้างใหม่ เช่น สะพาน 

Special Recognition for Sustainable Development เป็นรางวัลใหม่ที่เริ่มมีขึ้นในการประกวดรอบปี พ.ศ. 2563 นี้เพื่อยกย่องเชิดชูโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นตามเกณฑ์ของรางวัลและมีส่วนช่วยการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอย่างมาก โครงการทั้งหมดไม่ว่าจะส่งประกวดในประเภทงานอนุรักษ์หรือประเภทงานออกแบบใหม่ก็สามารถรับรางวัลใหม่นี้ได้

คุณสมบัติของโครงการ 

โครงการต้องเป็นอาคารสถานที่ซึ่งสร้างแล้วเสร็จภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ อาคารสถาบันต่าง ๆ เมืองและหมู่บ้านประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี และภูมิทัศน์วัฒนธรรม เป็นต้น โครงการต้องแสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของเกณฑ์การประกวด

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประกวดรางวัลในรอบปีนี้จะต้องส่งใบสมัครออนไลน์ก่อนวันปิดรับสมัคร และส่งชุดเอกสารเกี่ยวกับโครงการและเอกสารสนับสนุนทุกอย่าง ได้แก่ คำอธิบายโครงการในรูปแบบของเอกสารตามที่กำหนดไว้ รูปวาดและรูปถ่ายในรูปสำเนาถาวร (hard copy) และสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ (soft copy) มาทางไปรษณีย์ยังที่อยู่ของยูเนสโก กรุงเทพฯ วันตราประทับไปรษณีย์จะต้องไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ 2563  

สมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่  http://bangkok.unesco.org/content/apply-awards

เมื่อปี พ.ศ. 2562 มีผู้ส่งโครงการเข้าประกวด 57 โครงการจาก 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และจากจำนวนนี้ มี 16 โครงการจาก 5 ประเทศได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ เช่น Award of Excellence ตกเป็นของโครงการ Tai Kwun – Centre for Heritage and Arts จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับ Awards for New Design in Heritage Contexts นั้น มีโครงการที่ได้รับรางวัลนี้ไป 3 โครงการได้แก่ โครงการ Joan Sutherland Theatre Passageway and Lift ที่โรงอุปรากรซิดนีย์จากเครือรัฐออสเตรเลีย, โครงการ Dry Pit Latrine in Jiaxian Ancient Jujube Garden ของหมู่บ้าน Nihegou จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการ The Mills จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ชนะในปีก่อน ๆ กรุณาไปที่ http://bangkok.unesco.org/content/winning-projects

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมการประกวด กรุณาติดต่อ:

แผนกวัฒนธรรม ยูเนสโก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (66 2) 391-0577 ต่อ 511
อีเมล heritageawards@unesco.org

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อ กรุณาติดต่อ:

อีเมล pio.bangkok@unesco.org