fbpx การประชุมพันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (EEA) ครั้งที่ 4: ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การดำรงชีวิต และสังคมของความเสมอภาคทางการศึกษา | Multisectoral Regional Office in Bangkok

การประชุมพันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (EEA) ครั้งที่ 4: ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การดำรงชีวิต และสังคมของความเสมอภาคทางการศึกษา

banner for the 4th Meeting of Equitable Education Alliance (EEA)

การประชุมพันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (EEA) ครั้งที่ 4: ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การดำรงชีวิต และสังคมของความเสมอภาคทางการศึกษา

ความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นแนวคิดหลักและหลักการเพื่อให้บุคคลทุกคนบรรลุศักยภาพทางการศึกษาของตนเองและไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง นอกจากนี้ยังหมายความว่าลักษณะหรือบริบทของแต่ละบุคคล เช่น เพศ ชาติพันธุ์ ภูมิหลังของครอบครัว หรือสภาพเศรษฐกิจ ไม่ควรเป็นอุปสรรคสำหรับใครก็ตามต่อการได้มาซึ่งการศึกษาและทักษะขั้นพื้นฐาน

ความพยายามในการลดจำนวนเด็กนอกระบบการศึกษาทั่วโลกได้ชะลอตัวลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ข้อมูลที่จัดทำโดยสถาบันสถิติแห่งยูเนสโก (UIS) สำหรับปีการศึกษาที่สิ้นสุดในปี 2561 รายงานว่า เด็กและเยาวชนจำนวนมากประมาณ 258 ล้านคน ในเอเชียและแปซิฟิกออกจากโรงเรียน ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็น เด็กในวัยประถมศึกษา 59 ล้านคน มัธยมศึกษาตอนต้น 62 ล้านคน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 138 ล้านคน

Equitable Education Alliance หรือ พันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (เรียกสั้น ๆ ว่า EEA หรือ 'พันธมิตร') ทำหน้าที่เป็นชุมชนนักปฏิบัติขององค์กรที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันซึ่งอุทิศตนเพื่อปรับปรุงความเสมอภาคทางการศึกษาภายในและนอกภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก EEA ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของกรอบงาน SDG4: Education 2030 Agenda (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 4: วาระการศึกษา 2030) พันธมิตรทำงานเป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาในด้านเทคนิคอย่างเป็นกันเอง อีกทั้งอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้ งานสนับสนุน การสานความสัมพันธ์เพื่อการร่วมมือเสริมสร้างความเท่าเทียมในระบบการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาแบบจำลองของมูลนิธิหรือกลไกเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในเอเชียและแปซิฟิก

องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กรุงเทพฯ สำนักงานเพื่อการศึกษาส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ด้วยการเอื้อเฟื้อสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ของประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการประชุมของกลุ่มพันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (EEA) ครั้งที่ 4 เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การดำรงชีวิต และทางสังคมของความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเครือข่าย EEA และสำรวจโอกาสในการทำงานร่วมกัน

การประชุมจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 19.00 – 21.00 น. (ตามเวลาในไทย) และประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมได้ เวลา 19.00 – 20.05 น. และส่วนที่เปิดให้เฉพาะสำหรับสมาชิก EEA เวลา 20.10 – 21.00 น.

คำถามสำคัญและประเด็นของการเสวนา

  1. แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การดำรงชีวิต และสังคมของความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อสังคมโดยรวม
  2. รวบรวมองค์กรที่ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อแสวงหาโอกาสในการทำงานร่วมกันในอนาคต และตามที่ตกลงจะใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนา EEA ต่อไป

Speakers of the event

ผู้นำเสนอลำดับที่ 1: ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทางเลือกที่เสมอภาคทางการศึกษา
Dr Milan Thomas
Young Professional (นักเศรษฐศาสตร์)
ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและความร่วมมือระดับภูมิภาค
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

ผู้นำเสนอลำดับที่ 2: ทำไมภาษาจึงสำคัญต่อการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค
Dr Kirk Person
ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการศึกษา
การรู้หนังสือและการศึกษา
SIL International

ผู้นำเสนอลำดับที่ 3: ความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของหนุ่มสาวผู้ด้อยโอกาสในช่วงการระบาดของโควิด-19: ข้อมูลเชิงลึกจากอินเดีย
Dr Sreehari Ravindranath

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและผลกระทบ
องค์กร Dream a Dream

วันและเวลา:
27 กรกฎาคม 2565, 19:00-21:00 น. (เวลาประเทศไทย)

รูปแบบการประชุม:
ผ่านทาง Zoom

ภาษาที่ใช้ในการประชุม:
ภาษาอังกฤษ โดยมีคำแปลภาษาไทยตลอดการประชุม

ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป:

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_HCXq3Oi-TUaxoVMTlwZVKg

หากองค์กรของคุณทำงานและ/หรือให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและมีความประสงค์ที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ พันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ Equitable Education Alliance (EEA) และมีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมเฉพาะสมาชิก กรุณาติดต่อ คุณปพล วุฒิไกรเกรียง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการ การรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้ที่ p.dhutikraikriang(at)unesco(dot)org

รับชมการประชุมย้อนหลัง

Event
-