fbpx การอบรมสำหรับครูไทย-ลาว เรื่อง “การบูรณาการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน” | UNESCO Regional Office in Bangkok

การอบรมสำหรับครูไทย-ลาว เรื่อง “การบูรณาการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน”

การอบรมสำหรับครูไทย-ลาว เรื่อง “การบูรณาการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน”

นี่เป็นครั้งแรกที่มีการอบรมครูระหว่างประเทศในหัวข้อเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2566 และเนื้อหาของการอบรมนั้นอ้างอิงจากชุดคู่มือครู เรื่อง การนำมรดกที่มีชีวิตมาสู่ห้องเรียนในเอเชียและแปซิฟิก และคอร์สออนไลน์ในหัวข้อสำหรับครูและนักการศึกษาทาง GCED Online Campus 

การอบรมครั้งนี้ และการทดลองสอนด้วยแผนการสอนใน 24 โรงเรียนในประเทศไทยและ สปป. ลาว ในปี พ.ศ. 2566 นั้นดำเนินการโดย ยูเนสโก มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกประจำ สปป.ลาว และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์เครือข่ายนานาชาติเพื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ICHCAP) ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติเพื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (CRIHAP) และ สถาบันส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

การอบรมนี้นำแนวคิดสากลเรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ICH) หรือมรดกที่มีชีวิต (Living Heritage) มาบูรณาการร่วมกับนวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม่ อาทิ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD) การศึกษาเพื่อสร้างพลโลก และพลเมืองของเมือง โดยสร้างทักษะขั้นต้นให้ครูอาจารย์สามารถระบุวัฒนธรรมที่มีร่วมกันระหว่างลาวและไทยอิสาน และเก็บข้อมูลโดยที่คนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อให้ท้ายที่สุดครูอาจารย์สามารถออกแบบแผนการสอนที่ใช้มรดกภูมิปัญญาในท้องถิ่นเป็นแนวทางและเครื่องมือการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าร่วมการอบรมและการนำร่องแผนการสอนในครั้งนี้ประกอบด้วยครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และ 4 จังหวัดในประเทศ สปป. ลาว (เวียงจันทน์ หลวงพระบาง จำปัสัก และเชียงขวาง) รวมถึงบุคลากรจากกองฝึกอบรมครูประจำการ กรมการศึกษาครู และกองสังคมศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา สปป.ลาว

เอกสารสำหรับผู้ร่วมอบรมดาวน์โหลดได้:

ICH in education animation Thai

 

Event
-