fbpx Technical and Vocational Education and Training | Multisectoral Regional Office in Bangkok

#Technical and Vocational Education and Training

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมประกาศนียบัตรนักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์ และผู้ควบคุมงานอนุรักษ์ รุ่นที่ ๒

กรมศิลปากร ด้วยการสนับสนุนจาก ยูเนสโก กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเอสซีจี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะจัดการอบรมประกาศนียบัตรนักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์ และผู้ควบคุมงานอนุรักษ์ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 15-22 กันยายน 2565 ณ...