News and events

เปิดรับสมัครพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning South-East Asian Shared Histories in Museums

ยูเนสโก ร่วมกับสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Development Center on Education for Sustainable Development (ESD)) พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ Museum Minds...
Event
Apr 06, 2019 - Apr 08, 2019