News and events

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการว่าด้วยเรื่องความท้าทายและศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทย

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ท่านทำงานในสายงานภาพยนตร์ในประเทศไทยหรือเปล่า ถ้าใช่ เราอยากฟังความคิดเห็นของท่าน ยูเนสโก กรุงเทพฯ...
Event
Jan 28, 2020 - Jan 28, 2020