News and events

ยูเนสโกเปิดรับสมัครโครงการเข้าร่วมประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2563

ยูเนสโกเพิ่มประเภทรางวัลใหม่เชิดชูโครงการซึ่งมีส่วนช่วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 17 มีนาคม พ . ศ . 2563, กรุงเทพฯ ― ยูเนสโกเปิดรับสมัครโครงการเข้าร่วมประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2563...