Multimedia

Education Minister Nataphol Teepsuwan on COVID-19 strategy in Thailand

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยยุทธศาสตร์รับมือโควิด-19 ในไทย ขณะที่การปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในประเทศไทยได้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่ 1 กรกฎาคม (ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติของเอกชน) กระทรวงศึกษาธิการได้นำแนวความคิดริเริ่มใหม่ ๆ...