fbpx Meetings and Events | UNESCO Bangkok

Meetings and Events

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอนโยบายการฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาของชนเผ่าพื้นเมืองและผลการเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาแถบชายฝั่งอันดามัน

ยูเนสโกมีพันธกิจในระดับโลกด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นเมือง ซึ่งรวมถึงการเป็นกำลังให้ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเป็นอยู่ในด้านต่าง ๆ ยูเนสโกและสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
Event
Mar 21, 2022

2021 ichLinks Open Archive Contest

ICHCAP is planning to hold ichLinks Open archive contest from October 25 to November 25. ichLinks Open archive aims to be performed as a channel for discovering and sharing the ICH stories around our daily lives. Safeguarding ICH needs our interest and...
Event
Oct 25, 2021 - Nov 25, 2021

โขน+อนาคต - มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ยูเนสโก และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายโขนการกุศล

ยูเนสโก ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย โซลวาซู ฟูจิฟิลม์ และภาคีต่าง ๆ จัดนิทรรศการการกุศล KHON+FUTURE / โขน+อนาคต ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน ที่ห้องนิทรรศการชั่วคราว 1...
Event
Oct 09, 2021 - Nov 06, 2021

ງານສະແດງຜົນງານ ແນວຄິດໂຄງການຂອງໄວໜຸ່ມ ຜ່ານທາງອອນໄລ - Community Heritage for Sustainability UNESCO Youth Forum | Lao PDR

ງານສະແດງຜົນງານ ແນວຄິດໂຄງການຂອງໄວໜຸ່ມ ຜ່ານທາງອອນໄລ - 6 ພະຈິກ (Zoom ແລະ Facebook ຂອງ UNESCO Bangkok) ຕາຕະລາງກິດຈະກຳ ພູມປັນຍາ ວັດທະນະທຳ ແລະ ແຫຼ່ງມໍລະກົດທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານມີຊີວິດທີ່ດີ, ຍືນຍົງ ແລະ ກ້າວໜ້າໄດ້ແນວໃດ? ແລ້ວ ຢູເນສໂກ...
Event
Nov 06, 2021