Meetings and Events

กฎหมาย งบประมาณ และปฏิบัติการด้านความเสมอภาคทางการศึกษา

การประชุมย่อยของการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030) ครั้งที่ 2 (2nd Asia-Pacific Regional Education Minister’s Conference (APREMC-II)...
Event
Jun 06, 2022