Publications

การสนทนาครั้งใหญ่ คู่มือในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อผู้หญิงในสื่อและโดยสื่อ / The Big Conversation: Handbook to Address Violence against Women in and through the Media

คู่มือเล่มนี้เป็นแนวทางสำหรับ UN และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำงานร่วมกับองค์กรสื่อเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง...