Culture

  • กรมศิลป์ ยูเนสโก มูลนิธิเอสซีจี และมทร.ธัญบุรี ร่วมผลิตนักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์ และผู้ควบคุมงานอนุรักษ์ รุ่น 2
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมประกาศนียบัตรนักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์ และผู้ควบคุมงานอนุรักษ์ รุ่นที่ ๒
  • UNESCO and ONIE support 8 pilot projects to teach living heritage and sustainable development in non-formal and informal education
  • Teachers possess the power to make their classes more engaging than ever – Join a new initiative for Living Heritage and Education by UNESCO!
  • Call for Papers: International Symposium on Cultural Heritage x Sustainable Development in the Asia-Pacific Region - Milestones and Opportunities

Latest Culture

ส่งเสริมและรักษาโขนท่ามกลางโรคระบาด

หากนับถึง พ.ศ. 2565 ก็จะเป็นเวลา 4 ปีแล้ว นับจากวันที่โขน หรือ ‘Khon, Masked Dance Drama in Thailand’ ได้รับการจารึกชื่อในบัญชีรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติโดยยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2561...

โรงแรมไทยมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืน

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เข้าร่วมกับยูเนสโกในปฏิญญาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมสนับสนุนปฏิญญานี้ทั่วประเทศ ปฏิญญานี้เป็นโครงการนำร่องที่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างยูเนสโก และเอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป...

เนคเทค สวทช. จับมือยูเนสโก นำ “นวนุรักษ์” สร้างคลังข้อมูลออนไลน์ จัดเก็บ สืบสาน เพื่อสร้างสรรค์สำหรับคนทำงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย

2 เมษายน 2565 กรุงเทพมหานคร – เนื่องในวัน “อนุรักษ์มรดกไทย” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)...

สารจาก ออเดรย์ อาซูเลย์ ผู้อำนวยการใหญ่ ยูเนสโก เนื่องในโอกาสวันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก, 9 สิงหาคม 2564

[English] [Sgaw Karen Language] ในภาษาลาโกตาของอเมริกาเหนือ คำว่า "Mitákuye Oyás'iŋ" หมายถึง "ทุกอย่างเกี่ยวข้องกัน" หรือ "ญาติทั้งหมดของฉัน" ทั้งที่เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ ในภาษาฮาวาย วลี “ike loa” หมายถึง “เห็นมาก”...

ทุ่งไหหินในประเทศลาวกำลังบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงทางภัยพิบัติในยุคการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ภูมิทัศน์โบราณคดีเก่าแก่แห่งนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อการท่องเที่ยว แม้ว่าจะเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยยูเนสโกมาได้ 1 ปีเศษ...