Culture

  • Competence Framework for Cultural Heritage Management
  • Sukhothai 2020 Roundtables on Tourism, Heritage and Creative City / สุโขทัย ถอดรหัสโต๊ะกลม การท่องเที่ยว มรดกวัฒนธรรม และเมืองสร้างสรรค์
  • ครบรอบ 45 ปี สายสัมพันธ์ประเทศเม็กซิโก-ไทย – Online Film Festival, 16-30 กันยายน 2563
  • Mexico in Thailand 45 Years - Online Film Festival, 16 to 30 September
  • กระทรวงวัฒนธรรมแถลงจัดการแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ ครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมกับยูเนสโก

Latest Culture

ท่านทำงานในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในประเทศไทยหรือไม่? ความคิดเห็นของท่านสำคัญสำหรับเรา

ความท้าทายและการจัดลำดับความสำคัญของภาคส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในประเทศไทย อภิปรายครั้งที่ 1: วรรณกรรมและสิ่งพิมพ์ – วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม เวลา 19:00 – 21:00 น. อภิปรายครั้งที่ 2: ศิลปะการแสดง – วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม เวลา 19:00 – 21:00 น....

ยูเนสโกเปิดรับสมัครโครงการเข้าร่วมประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2563

ยูเนสโกเพิ่มประเภทรางวัลใหม่เชิดชูโครงการซึ่งมีส่วนช่วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 17 มีนาคม พ . ศ . 2563, กรุงเทพฯ ― ยูเนสโกเปิดรับสมัครโครงการเข้าร่วมประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2563...

กรมศิลปากรและยูเนสโกร่วมสร้างช่างอนุรักษ์โบราณสถานไทย

อะไร แถลงข่าวความสำเร็จโครงการ และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมนำร่องหลักสูตรช่างอนุรักษ์ (โบราณสถานประเภทอิฐและปูน) เมื่อไหร่ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น ที่ไหน ห้องประชุมพระนครศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์...