News and events

กรมศิลป์ ยูเนสโก มูลนิธิเอสซีจี และมทร.ธัญบุรี ร่วมผลิตนักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์ และผู้ควบคุมงานอนุรักษ์ รุ่น 2

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 -- นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการอบรม พร้อมกล่าวปิดการอบรมประกาศนียบัตร นักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์ และผู้ควบคุมงานอนุรักษ์โบราณสถาน รุ่นที่ 2 ในการนี้ ดร. เฟง จิ่ง...

Hooked on Peace (HOP) initiative by UNESCO and partners supports youth in documenting indigenous stories of gender equality, peacebuilding and sustainability

The first key initiative of HOP to be launched in early October aims to support Asia-Pacific indigenous youth in documenting and collecting traditional stories bearing themes of gender equality, peace-building, and sustainability in their local communities...
Event
Oct 03, 2022 - Oct 05, 2022

2022 UNESCO-KEDI Asia-Pacific Regional Policy Seminar: ‘Learning Recovery: Saving a Generation of Learners’, 29 September 2022

Organized jointly by the UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education and the Korean Educational Development Institute (KEDI), the 2022 UNESCO-KEDI Asia-Pacific Regional Seminar, ‘Learning Recovery: Saving a Generation of Learners’ aims to provide...
Event
Sep 29, 2022 - Sep 29, 2022

Strengthening national capacities in education data and statistics for evidence-based policy-making, planning and monitoring of SDG 4

The SDG 4 monitoring framework has given the central responsibility of monitoring to Member States for tracking their country's progress towards achieving SDG 4. Member States are responsible for developing their monitoring systems, as well as developing...
Event
Oct 03, 2022 - Oct 05, 2022

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์บทบาทสำคัญในการช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลในโลกดิจิทัลได้ดีขึ้น การนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนขององค์กรของงานบริการในภาครัฐ (Digital transformation of government services)...
Event
Sep 28, 2022 - Sep 28, 2022

ยูเนสโกประกาศเพิ่ม 77 เมืองในเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ในปี 2022 เนื่องในวันสากลแห่งการรู้หนังสือ

สถาบันด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโกประกาศเพิ่ม 77 เมืองจาก 44 ประเทศเข้าในเครือข่ายระดับโลกของเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก จากความพยายามอันยอดเยี่ยมในการทำให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นจริงได้สำหรับชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาค ในจำนวนนี้มี 13...