fbpx ยูเนสโกเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพในด้านการศึกษาที่เสมอภาคและครอบคลุม | Multisectoral Regional Office in Bangkok

ยูเนสโกเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพในด้านการศึกษาที่เสมอภาคและครอบคลุม

ยูเนสโกเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพในด้านการศึกษาที่เสมอภาคและครอบคลุม

ความเสมอภาคหมายถึงอะไรในบริบทของการศึกษา และแตกต่างจากความเท่าเทียมอย่างไร ความเข้าใจที่ทันสมัยเกี่ยวกับการนับรวมทุกกลุ่มคนในวงการการศึกษาคืออะไร เรื่องของการกลายเป็นคนชายขอบ ความเหลื่อมล้ำ และจุดตัดระหว่างหัวข้อเหล่านี้ มีความสำคัญเช่นไร

เหตุใดรัฐบาล ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำด้านการศึกษา นักการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้และเกี่ยวกับอุปสรรคต่อการเข้าถึงการศึกษาที่พบอยู่ทั่วไป

เหตุผลก็คือ ประเทศต่าง ๆ ต้องดำเนินการอย่างชาญฉลาดเพื่อลดช่องว่างที่มีอยู่ในการเข้าถึงการศึกษา ในผลการศึกษา และในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงจะสามารถบรรลุศักยภาพที่สูงขึ้นทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งแท้จริงก็คือความเจริญรุ่งเรืองและความยืนยงในอนาคตของประเทศเหล่านั้น ในขณะเดียวกันก็จะทำให้ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และความร่วมมือกับ UN SDG Academy, ยูนิเซฟ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (UNICEF EAPRO), องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และ Save the Children ยูเนสโก กรุงเทพฯ เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพในด้านการศึกษาที่เสมอภาคและครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการศึกษา หลักสูตรออนไลน์แบบเรียนรู้ด้วยตนเองนี้ประกอบด้วย 10 บท ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และใช้เวลาประมาณ 5-10 สัปดาห์เท่านั้นในการสำเร็จหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร

หลักสูตรการศึกษาที่เสมอภาคและครอบคลุมมอบแนวทางสำหรับการพลิกโฉมการศึกษาในระดับโลก ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน โดยครอบคลุมความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เช่น ด้านนโยบาย การจัดหาเงินทุน ความเป็นผู้นำ ไปจนถึงบริบทในห้องเรียน ซึ่งหมายรวมถึงการใช้ประโยชน์จากศาสตร์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยี ข้อมูล และพันธมิตร โดยเน้นสิ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในแต่ละวัน หลักสูตรนี้จะช่วยขับเคลื่อนการเข้าถึงการศึกษาที่เสมอภาคและยกระดับผลลัพธ์ทางการศึกษาสำหรับทุกคน ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่ผลตอบแทนที่ดีกว่าสำหรับการลงทุนด้านการศึกษา หลักสูตรนี้จะมอบชุดความคิด ความรู้ และทักษะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่การศึกษาที่เสมอภาคและครอบคลุม นอกจากนี้ ยังจะทำให้บุคลากรด้านการศึกษาทราบถึงวิธีลดความเหลื่อมล้ำในบริบทของตนเอง

หลักสูตรนี้จะเปิดสอนพร้อมคำบรรยายภาษาไทยบนแพลตฟอร์ม edX โดย UN SDG Academy ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566


ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่


เนื้อหาหลักสูตร 

1.    ความเสมอภาคทางการศึกษาคืออะไร? 
2.    กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับความเสมอภาคทางการศึกษา
3.    นวัตกรรมทางการเงิน
4.    การกระจายอำนาจทางการศึกษา
5.    ความเป็นผู้นำทางการศึกษา                          
6.    การพัฒนาวิชาชีพครู 
7.    การศึกษาอย่างเสมอภาคและครอบคลุมในห้องเรียน      
8.    การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
9.    ข้อมูลและเทคโนโลยี
10.  พันธมิตรเพื่อความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ  

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม จะมีการอัปเดตข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับความเสมอภาคทางการศึกษา


หากท่านมีข้อสอบถาม หรือมีความประสงค์ที่จะหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการเป็นพันธมิตร กรุณาติดต่อคุณ Ilja Riekki กลุ่มงานการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและการพัฒนาทักษะ (EISD) ยูเนสโก กรุงเทพฯ ที่ i.riekki(at)unesco.org