fbpx การสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา: มุมมองและบททบทวนจาก 6 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก | UNESCO Regional Office in Bangkok

การสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา: มุมมองและบททบทวนจาก 6 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

การสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา: มุมมองและบททบทวนจาก 6 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

publication's coverยูเนสโก กรุงเทพฯ เผยแพร่รายงานฉบับใหม่เพื่อรับมือกับผลกระทบของโควิด-19 และส่งเสริมการสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (Technical and Vocational Education and Training หรือ TVET) ซึ่งสร้างทักษะสำหรับชีวิตและการทำงาน

การสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใน TVET อยู่บนพื้นฐานของการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียน การพึ่งพาตนเอง และกิจกรรมมุ่งผลลัพธ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาชีพ รายงานฉบับนี้ วิเคราะห์สถานะของการสอน TVET แบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใน 6 ประเทศ ที่คัดเลือกมาจากทั่วภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งประเทศจีน สาธารณรัฐเกาหลี ซามัว ศรีลังกา ไทย และอุซเบกิสถาน ประเทศเหล่านี้ได้รับเลือกเนื่องจากความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ มีผู้เชี่ยวชาญในประเทศที่เข้าร่วมการวิจัยได้ และศักยภาพในด้านการศึกษา TVET โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ส่วนแรกของรายงานเป็นการทบทวนภูมิหลังทางทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการสอน TVET ในนานาประเทศ มีการใช้ตัวชี้วัดทั้งสิ้น 25 ตัว เพื่อประเมิน 3 องค์ประกอบ ในการสอน TVET ในภูมิภาค ในการวิเคราะห์เราใช้ 17 ตัวอย่าง ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่คัดเลือกไว้ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นบทเรียนและข้อแนะนำสำหรับประเทศต่า งๆ ในการประเมินยุทธศาสตร์การสอน TVET ของตนเอง ตัวอย่างเหล่านี้ จะช่วยเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการและการสร้างขีดความสามารถในอนาคตในแต่ละอนุภูมิภาคของเอเชีย-แปซิฟิก


Photo credit: winnievinzence/shutterstock

Publication date