#Museum education

เปิดรับสมัครพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning South-East Asian Shared Histories in Museums

ยูเนสโก ร่วมกับสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Development Center on Education for Sustainable Development (ESD)) พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ Museum Minds...