fbpx Intangible Cultural Heritage | UNESCO Bangkok

#Intangible Cultural Heritage

ยูเนสโกและ มทร. ธัญบุรี จัดประกวดภาพถ่าย ‘สืบสาน งานไม้ ลายมือช่าง’ ชิงเงินรางวัล

ภูมิปัญญางานไม้ของช่างไทยได้ถูกสืบทอดจากบรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบัน ไม้ในงานสถาปัตยกรรมอยู่รายรอบและใกล้ชิดตัวเรายิ่งกว่าที่คิด แม้จะซ่อนตัวอย่างเงียบเชียบจากการท้าทายของวัสดุสมัยใหม่ โครงการประกวดภาพถ่ายสถาปัตยกรรมงานไม้...

ยูเนสโก มทร.ธัญบุรี และมูลนิธิเอสซีจี เชิญชวนผู้สนใจงานอนุรักษ์มาร่วมงานนิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ CCF 2023 ครั้งแรกในเมืองไทย

นิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ หรือ Conservation Carpentry Fair (CCF 2023) จะเปิดประตูบานใหม่สู่โอกาสสร้างงานสร้างอาชีพในฐานะนักอนุรักษ์ 9-12 กุมภาพันธ์นี้ ที่ มทร.ธัญบุรี นิทรรศการนี้จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)...

Asia-Pacific teachers embrace UNESCO challenge to bring local living heritage into their classrooms

By Montakarn Suvanatap Kittipaisalsilp, Programme Officer, Culture Unit, UNESCO Bangkok 28 October 2022 – Since 2019, UNESCO, with support from International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region...

Teachers possess the power to make their classes more engaging than ever – Join a new initiative for Living Heritage and Education by UNESCO!

Are you a teacher looking to make the most of your local cultures in the classroom? If so, this is your chance to collaborate with UNESCO! UNESCO is inviting teachers from across the Asia-Pacific region to take up this three-step challenge! Participate in...