#Culture for Sustainable Development

ประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย (The First National Heritage Carpentry Competition)

ทีมช่างไม้และช่างเขียนแบบมืออาชีพ 6 ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย ได้ประชันฝีมือในรอบชิงชนะเลิศเพื่อรับโล่พระราชทานภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย (The First National Heritage Carpentry Competition)

ทีมช่างไม้และช่างเขียนแบบมืออาชีพ 6 ทีมผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทยเพื่อเข้าไปประชันฝีมือกันต่อในรอบรองชนะเลิศต้นปีหน้า การปฐมนิเทศและการแข่งขันรอบคัดเลือกนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...