fbpx Press Room | Multisectoral Regional Office in Bangkok

Press Room

กรมศิลปากรและยูเนสโกร่วมสร้างช่างอนุรักษ์โบราณสถานไทย

อะไร แถลงข่าวความสำเร็จโครงการ และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมนำร่องหลักสูตรช่างอนุรักษ์ (โบราณสถานประเภทอิฐและปูน) เมื่อไหร่ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น ที่ไหน ห้องประชุมพระนครศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์...