Communication and Information

  • ปัญญาประดิษฐ์ (AI) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
  • Artificial Intelligence, e-Governance and Access to Information in Thailand and the Mekong Region: A public online event
  • UNESCO kickstarts inter-regional cooperation between Asia and Africa for Memory of the World
  • UNESCO webinar explores impact of digital technology on freedom of expression and media viability in Thailand
  • UNESCO Bangkok fosters greater awareness of persistent Gender Divide in digital information literacy in Asia-Pacific

Latest Communication and Information

ການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ສົ່ງບົດເລື່ອງ: ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ

ຫົວຂໍ້: ‘ເຖິງເວລາແລ້ວ: ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ’ ກຳນົດເວລາ​ສົ່ງ: 25 ມີນາ 2018 ເປີດໃຫ້: ນັກຂ່າວ, ນັກສຶກສ​າຂະ​ແໜງສື່​ສານມວນຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກົນ 2018, ອົງການ UNESCO ປະຈຳບາງກອກ ປະເທດໄທ ​ເຊື້ອ...