Communication and Information

  • Reading between the digital lines
  • UNESCO organized a training course for prosecutors on crimes against journalists in Bangkok
  • UNESCO Bangkok announces Memory of the World (MoW) Online Workshop
  • Indigenous youth in Cambodia make information history at UNESCO training in building audiovisual archives with wiki tools
  • Back to the Future: UNESCO Bangkok reflects on its 2021 achievements and new initiatives in Thailand

Latest Communication and Information

ການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ສົ່ງບົດເລື່ອງ: ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ

ຫົວຂໍ້: ‘ເຖິງເວລາແລ້ວ: ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ’ ກຳນົດເວລາ​ສົ່ງ: 25 ມີນາ 2018 ເປີດໃຫ້: ນັກຂ່າວ, ນັກສຶກສ​າຂະ​ແໜງສື່​ສານມວນຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກົນ 2018, ອົງການ UNESCO ປະຈຳບາງກອກ ປະເທດໄທ ​ເຊື້ອ...