fbpx Communication and Information | UNESCO Bangkok

Communication and Information

  • Call for proposals: 2023 UNESCO International Programme for the Development of Communication (IPDC)
  • ยูเนสโกสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะในประเทศไทยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
  • UNESCO advances public access to information in Thailand in workshop for government agencies
  • Nine new heritage items inscribed to the Memory of the World Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP) Regional Register
  • Journalism that Builds Bridges: UNESCO and partners sponsor the launch of an 18-month project nurturing young citizen journalists in Thailand

Latest Communication and Information

ການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ສົ່ງບົດເລື່ອງ: ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ

ຫົວຂໍ້: ‘ເຖິງເວລາແລ້ວ: ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ’ ກຳນົດເວລາ​ສົ່ງ: 25 ມີນາ 2018 ເປີດໃຫ້: ນັກຂ່າວ, ນັກສຶກສ​າຂະ​ແໜງສື່​ສານມວນຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກົນ 2018, ອົງການ UNESCO ປະຈຳບາງກອກ ປະເທດໄທ ​ເຊື້ອ...