Culture

  • UNESCO Calls for the Participation of Cultural and Creative Professionals in Digital Skills Survey in Mekong Cluster
  • ส่งเสริมและรักษาโขนท่ามกลางโรคระบาด
  • Safeguarding Khon amidst the pandemic
  • ຮັບສະໝັກຊາວໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມ ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ຜູ້ຕາງຫນ້າຊາວໜຸ່ມຫຼວງພະບາງ “ສ້າງນະວັດຕະກໍາຂອງຊຸມຊົນເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະ ຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸ”
  • Call for Applicants: Luang Prabang Youth Ambassadors’ Forum “Building Community-centered Innovations to Promote Sustainable Development and Safeguard Intangible Cultural Heritage”

Latest Culture

ຮັບສະໝັກຊາວໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມ ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ຜູ້ຕາງຫນ້າຊາວໜຸ່ມຫຼວງພະບາງ “ສ້າງນະວັດຕະກໍາຂອງຊຸມຊົນເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະ ຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸ”

ໂອກາດດີໆສຳລັບໄວໜຸ່ມຫຼວງພະບາງທີ່ຈະໄດ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ​ຊາວໜຸ່ມສື່ສານກ່ຽວກັບຊຸມຊົນແລະມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸ ຮ່ວມ​ກັບອົງການຢູເນສໂກ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີໂຕກຽວ ສູນຝຶກອົບຮົມສາກົນສໍາລັບມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸໃນ​ພາກ​ພື້ນ...

ປະກາດການຄັດເລືອກ: Community Heritage for Sustainability UNESCO Youth Forum | ສປປລາວ.

ປະກາດການຄັດເລືອກ: Community Heritage for Sustainability UNESCO Youth Forum | ສປປລາວ. ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະປະກາດຊາວໜຸ່ມທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈາກ 183 ໃບສະຫມັກເຂົ້າຮ່ວມ UNESCO Youth Forum ມໍລະດົກຊຸມຊົນເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ຂອງສປປລາວ...