Publications

ผู้มีบทบาททางการศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในภาครัฐ: ใครเป็นผู้เลือก ใครเป็นผู้สูญเสีย

บทบาทของผู้มีบทบาททางการศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในภาครัฐขยายจากการให้บริการทางการศึกษาไปสู่การเข้าไปมีบทบาทในระดับการศึกษา และการโน้มน้าวในการตัดสินใจต่าง ๆ รายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2021/2...