สรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2020: ความครอบคลุมและการศึกษา: ทั้งหมดหมายถึงทุกคน

สรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2020: ความครอบคลุมและการศึกษา: ทั้งหมดหมายถึงทุกคน

(Global education monitoring report summary, 2020: Inclusion and education: all means all)

รายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2020 มองกลไกด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งเลือกปฏิบัติต่อเด็ก ยุวชน และเยาวชนซึ่งเปราะบาง ทำให้เข้าไม่ถึงหรือด้อยโอกาสทางการศึกษา ประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้รับการผลักดันจากพันธกิจเพื่อบรรลุสิทธิในการศึกษาแบบครอบคลุมจึงได้ขยายวิสัยทัศน์ ด้านความครอบคลุมด้านการศึกษา โดยกำหนดให้ความหลากหลายเป็นส่วนสำคัญของระบบ แต่การนำกฎหมายและนโยบายซึ่งมีเจตจำนงที่ดีไปปฏิบัติจริงมักจะไม่ราบรื่น รายงานฉบับนี้ซึ่งตีพิมพ์ ณ ช่วงเริ่มต้นของทศวรรษเพื่อการปฏิบัติการปี 2030 ให้เหตุผลว่าการไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนทุกคน เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายด้านการศึกษาระดับโลกอย่างยิ่ง

ความครอบคลุมและการศึกษา: ทั้งหมดหมายถึงทุกคน ระบุวิธีการปฏิบัติในการกำกับดูแลและการเงิน หลักสูตร หนังสือแบบเรียน และการประเมิน การศึกษาของครู ระบบโครงสร้างของโรงเรียน และความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งสามารถสร้างความครอบคลุม และให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายซึ่งทำให้ความหลากหลายของผู้เรียนเป็นจุดแข็งซึ่งน่ายินดี และเป็นพลังสำหรับความสมานฉันท์ในสังคม

เว็บไซต์ใหม่สองเว็บไซต์เป็นส่วนประกอบให้รายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลกฉบับที่สี่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพียร์ (PEER) อธิบายการดำเนินการเพื่อสร้างความครอบคลุมของประเทศต่าง ๆ โดยเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการสนทนาแลกเปลี่ยนด้านนโยบาย ส่วนสโคป (SCOPE) เป็นการเปิดโอกาสให้มีการปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลและศึกษาตัวชี้วัด SDG ข้อ 4 บางตัว

 

Download iconView / Download FULL TEXT

 

-----

สรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2020: ความครอบคลุมและการศึกษา: ทั้งหมดหมายถึงทุกคน
(Global education monitoring report summary, 2020: Inclusion and education: all means all)

Bangkok: UNESCO Bangkok, 2020, 34 p.
TH/DOC/IQE/20/018

Publication date