ยูเนสโกเปิดรับทีมครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการสอนหนังสือด้วยมรดกภูมิปัญญาเพื่อสร้างพลเมืองโลกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ยูเนสโกเปิดรับทีมครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการสอนหนังสือด้วยมรดกภูมิปัญญาเพื่อสร้างพลเมืองโลกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

(Teaching with Intangible Cultural Heritage to Promote Global Citizenship in Asia and the Pacific)


จุดประสงค์

โครงการนี้มุ่งส่งเสริมการประยุกต์นำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่าง ๆ มาใช้ในการศึกษาในระบบและปลูกฝังความเคารพและชื่นชมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาวะพลเมืองโลก โดยมีจุดประสงค์คือ

 • ทดสอบวิธีการต่าง ๆ เพื่อทำให้สามารถบูรณาการมรดกภูมิปัญญาในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา นำไปสู่การพัฒนาพลเมืองโลกที่ดี
 • รวบรวมกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักการศึกษาในภูมิภาค และเผยแพร่ตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาที่เป็นตัวอย่างที่ดี ผ่านช่องทาง/พื้นที่การแลกเปลี่ยนความรู้
 • วางรากฐาน (นโยบาย ศักยภาพในระดับสถาบันและระดับบุคคล) เพื่อขยายผลวิธีการที่พัฒนาเป็นระบบการศึกษาในระดับประเทศ


การคัดเลือกโรงเรียนนำร่องในประเทศไทย

ยูเนสโกจะคัดเลือกโรงเรียนในประเทศไทยจำนวน 5-6 โรง ที่ได้แสดงความจำนงเข้าร่วมนำร่องโครงการนี้  โรงเรียนที่เหมาะสมนำร่องกิจกรรมของโครงการนี้ควรมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ตั้งอยู่ในเขต/เทศบาล/จังหวัด ที่ให้การสนับสนุนความคิดริเริ่มและนวัตกรรมใหม่ ๆ และมีความสามารถที่จะสานต่อการเผยแพร่วิธีการเรียนการสอนหากโครงการประสบความสำเร็จ
 • โรงเรียนสามารถแบ่งเวลาการเรียน หรือมีตารางสอนที่ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้ครูสามารถเข้าร่วมโครงการนำร่องนี้ได้ รวมถึงมีเวลาร่วมการอบรมและเวลาเตรียมการสอนบทเรียนใหม่ ๆ
 • สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกลได้ หากมีเหตุจำเป็น
 • สามารถต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่โรงเรียนได้ (อาทิ ที่ปรึกษาโครงการระดับชาติ หน่วยงานภาคีสมาชิกชุมชนท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ) หากสถานการณ์โควิด-19 ไม่เป็นอุปสรรค


ช่วงเวลาและการแสดงความจำนงเข้าร่วม

 • โรงเรียนตั้งทีมครูที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยในทีมต้องประกอบด้วยผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 1 ท่าน และครูภาควิชาต่าง ๆ อีก 3 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน
 • กรอกเอกสารแสดงความจำนงทางเว็บไซต์ http://tiny.cc/ICHGCEDThai ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
 • รอรับการตอบรับจากยูเนสโกภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
 • ทีมจากโรงเรียนที่ได้รับเลือกจะเข้าร่วมการอบรมครูระดับประเทศ ณ ยูเนสโก กรุงเทพฯ เป็นเวลา 4 วันระหว่างสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 ของเดือนพฤศจิกายน 2563
 • ธันวาคม 2563 - เมษายน 2564: โรงเรียนเริ่มนำร่องกิจกรรม โดยสอดแทรกในแผนการสอนของเทอมปัจจุบัน


เอกสารที่จะได้รับจากยูเนสโก

ยูเนสโกจะมอบสื่อการเรียนการสอนแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมครูระดับประเทศเพื่อนำไปทดลองใช้ในโรงเรียน โดยเอกสารมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ

 • ขั้นตอนการสอนหนังสือด้วยมรดกภูมิปัญญาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
 • คู่มือสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
 • คู่มือสำหรับชุมชนท้องถิ่น
 • คู่มือเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาและการศึกษาพลเมืองโลก
 • ตัวอย่างแผนการสอนแบบต่าง ๆ
 • แบบฟอร์มการประเมินผลการเรียนรู้
 • ชุดไฟล์นำเสนอ PowerPoint สำหรับผู้อบรมครูผู้สอน และแบบฟอร์มเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

มนทกานติ์ สุวรรณทรรภ กิตติไพศาลศิลป์
แผนกวัฒนธรรม ยูเนสโก กรุงเทพฯ
อีเมล: m.suvanatap@unesco.org
โทร. 02-391-0577 ต่อ 513 / 080-996-8822

 

Main photo credit: ©Shutterstock/Mr. Apiwat Wiangkham