ບົດລາຍງານສັງລວມການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020: ການຮວມເອົາທຸກຄົນ ແລະ ການສຶກສາ: ທຸກຄົນກໍຄືທັງໝົດ

ບົດລາຍງານສັງລວມການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020: ການຮວມເອົາທຸກຄົນ ແລະ ການສຶກສາ: ທຸກຄົນກໍຄືທັງໝົດ

(Global education monitoring report summary, 2020: Inclusion and education: all means all)

ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ ປີ 2020 ຈະພິຈາລະນາກົນໄກທາງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດແລະ ວັດທະນະທຳ ທີ່ຈຳແນກເດັກ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ຫຼື ດ້ອຍໂອກາດ. ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງບັນດາປະເທດທີ່ຈະເຕີມເຕັມສິດທິທາງດ້ານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ປະເທດຕ່າງໆກຳລັງຂະຫຍາຍວິໄສທັດກ່ຽວກັບການຮວມເອົາທຸກຄົນເຂົ້າໃນການສຶກສາໂດຍກຳນົດໃຫ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍເປັນແກນຫຼັກຂອງລະບົບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມມຸ່ງໝາຍດີມັກຈະບໍ່ເປັນທີ່ພໍໃຈ. ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນຂອງທົດສະວັດຂອງການປະຕິບັດຮອດປີ 2030 ແລະ ໄລຍະກາງຂອງວິກິດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດປອດອັກເສບໂຄວິດ-19, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານຄວາມ ບໍ່ສະເໝີພາບເພີ່ມຂຶ້ນ, ບົດລາຍງານໃຫ້ເຫດຜົນວ່າການຕໍ່ຕ້ານການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນທຸກຄົນແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ແທ້ຈິງໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການສຶກສາໂລກ

ການຮວມເອົາທຸກຄົນ ແລະ ການສຶກສາ: ທຸກຄົນກໍຄືທັງໝົດ ໄດ້ກຳນົດແນວທາງການປະຕິບັດໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເງິນ; ຫຼັກສູດ, ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ການປະເມີນຜົນ; ການສຶກສາຄູ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງໂຮງຮຽນ; ແລະ ຄວາມສຳພັນຕໍ່ກັບນັກຮຽນ, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະຊຸມຊົນນັ້ນສາມາດປົດລ໊ອກຂະບວນການເພື່ອນຳໄປສູ່ການຮວມເອົາທຸກຄົນ. ສະໜອງຂໍ້ສະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍເພື່ອສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ້ຮຽນໃຫ້ເປັນຈຸດແຂງທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງ, ເປັນແຮງຜັກດັນກໍ່ໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມໂຍງທາງສັງຄົມ.

ເວັບໄຊທ໌ໃໝ່ສອງອັນນີ້ປະກອບໃຫ້ບົດລາຍງານການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ ສະບັບທີ່ 4 ມີ ຄວາມສົມບູນຕື່ມອີກ. ເວັບໄຊທ໌ຂໍ້ມູນດ້ານການສຶກສາ (PEER) ອະທິບາຍເຖິງວິທີການທີ່ບັນດາ ປະເທດປະຕິບັດເພື່ອການຮວມເອົາທຸກຄົນ, ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຊັບພະຍາກອນສຳລັບການສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ. ເວັບໄຊທ໌ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການສຶກສາ (SCOPE) ເປີດໂອກາດໃຫ້ພົວພັນ ກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຄົ້ນຫາຕົວຊີ້ບອກທີ່ຄັດເລືອກໄວ້ຂອງເປົ້າໝາຍ SDG 4.

 

Download iconView / Download FULL TEXT

 

-----

ບົດລາຍງານສັງລວມການຕິດຕາມການສຶກສາໂລກ 2020: ການຮວມເອົາທຸກຄົນ ແລະ ການສຶກສາ: ທຸກຄົນກໍຄືທັງໝົດ
(Global education monitoring report summary, 2020: Inclusion and education: all means all)
Bangkok: UNESCO Bangkok, 2020, 34 p.
TH/DOC/IQE/20/018-Lao

Publication date