ประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย (The First National Heritage Carpentry Competition)

ประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย (The First National Heritage Carpentry Competition)

ทีมช่างไม้และช่างเขียนแบบมืออาชีพ 6 ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย ได้ประชันฝีมือในรอบชิงชนะเลิศเพื่อรับโล่พระราชทานภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทีมยางนาสตูดิโอ+ชุมช่างไม้จากเชียงใหม่ ได้คว้าตำแหน่งชนะเลิศไปครองในครั้งนี้

การแข่งขันจัดขึ้นในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผ่านระบบ CCTV โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทย (ประเพณี) ผศ.บัญชา ชุ่มเกษร อาจารย์สันธาน เวียงสิมา และผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมศิลปากร พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด

แต่ละทีมได้รับแผ่นไม้ชายคาที่มีความเสียหายตามกาลเวลา ด้วยการอนุญาตจากมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ และทำการวางแผนและลงมือบูรณะแผ่นไม้เหล่านั้นเป็นเวลา 3 วัน จากนั้น ยูเนสโกได้จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจผลงานสำเร็จ ทั้งแบบบูรณะและแผ่นไม้ชายคาที่ได้รับการบูรณะแล้ว เพื่อตัดสินทีมผู้ชนะในวันที่ 19 พฤศจิกายน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้คะแนนทักษะด้านต่าง ๆ ของแต่ละทีม อาทิ ความครบถ้วน ความละเอียด และความถูกต้องตามมาตรฐานในการเขียนแบบ ความเข้าใจในคุณค่าของชิ้นไม้ประวัติศาสตร์และสาเหตุของความเสียหายของวัสดุโบราณ การเลือกเทคนิคการอนุรักษ์ที่เหมาะสมและถนอมความเป็นของแท้ดั้งเดิมและความครบถ้วนสมบูรณ์ของชิ้นไม้ไว้มากที่สุด การเลือกใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสมและปลอดภัย ความประณีตของชิ้นงาน เป็นต้น

การแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ครั้งแรกของไทยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมกับสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิพระราชนิเวศน์ มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี

ทีมผู้ชนะเลิศ: ทีมยางนาสตูดิโอ+ชุมช่างไม้

นายเดโชพล รัตนสัจธรรม

นายประเสก ฝาคำ

นายณัฐพล พงษ์สวัสดิ์

นายเอกรินทร์ เทพจันทร์

ทีมรองชนะเลิศ

ทีมรวมอนุรักษ์

นายสุรพร มณีรัตน์

นายยศธน แซ่จาง

นายรัชต์สุธี ไหวพริบ

นายนันทณัฎฐ์ ไญยวิตธนาบดี

ทีมช่างในตำนาน

นายอาทิตย์ หิริวัฒนศิลป์

นางสาวกิตติมา แสงแก้ว

นายสิทธิโชค ตาสาโรจน์

นายพัชรพล นภาพรพิพัฒน์

ทีมกันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง

นายอนุรัตน์ พะอบเงิน

นายสมพร บุญสุข

นายสุรชัย ยิ้มเมือง

นายสนาม โตใจเย็น

ทีมมธุรธารา

นางสาวเลิศวลัย นิเวศเจริญไพศาล

นายสมพงษ์ สารารัตน์

นายก้องเกียรติ สารารัตน์

นายสุธิทาพร ร่วมสุข

ทีมศิษย์เก่าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

นายนิธิศ เกตุสุวรรณ

นายพัทธดนย์ อุ่นกันทา

นายประสิทธิ์ สิงห์ขาว

นายชูวงษ์ บุญเชิด