fbpx ประกาศผลทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อเข้าแข่งขันช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ พ.ศ. 2563 | Multisectoral Regional Office in Bangkok

ประกาศผลทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อเข้าแข่งขันช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ พ.ศ. 2563

ประกาศผลทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อเข้าแข่งขันช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ พ.ศ. 2563

ยูเนสโก ร่วมกับสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี จัดการแข่งขันเชิงปฏิบัติการ งานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ ครั้งแรกในประเทศไทย (พ.ศ. 2563) เพื่อรับโล่พระราชทาน ภายใต้โครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จากการคัดเลือกจากใบสมัคร ได้ทีมที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในรอบแรก จำนวน 13 ทีม โดยการปฐมนิเทศและการคัดเลือกนี้จะจัดขึ้น ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อทีมและผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 

No.

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อทีม

1

นายอาทิตย์ หิริวัฒนศิลป์

ทีมช่างในตำนาน

2

นางสาวกิตติมา แสงแก้ว

3

นายสิทธิโชค ตาสาโรจน์

4

นายพัชรพล นภาพรพิพัฒน์

5

ว่าที่ ร.ต. พิชิต แสงจันทร์

ทีมช่างอาชีวะ สถาปัตย์ไม้ไทย

6

นางสาวสุพัตร์ ศรีพงษ์สุทธิ์

7

นายศานิต ปันเขื่อนขัติย์

8

นางสาวสิริกร มั่นจินดา

9

นายรุ่งเรือง กฤตานุสรณ์

ทีมดาวเหนือ

10

นายวิศัลย์ กฤตานุสรณ์

11

นายสว่าง ผันจะโป๊ะ

12

นายสงกรานต์ ปินะสุ

13

นางสาวเลิศวลัย นิเวศเจริญไพศาล

ทีมมธุรธารา

14

นายสมพงษ์ สารารัตน์

15

นายก้องเกียรติ สารารัตน์

16

นายสุธิทาพร ร่วมสุข

17

นายเดโชพล รัตนสัจธรรม

ทีมยางนาสตูดิโอ+ชุมช่างไม้

18

นายประเสก ฝาคำ

19

นายณัฐพล พงษ์สวัสดิ์

20

นายเอกรินทร์ เทพจันทร์

21

นายรัตนศักดิ์ สุขสะดม

ทีมเสาร์ ๕

22

นายไพศาลศิลป์ ศุภอรรถธาดา

23

นางอรวรรณ จันทรสกุล

24

นายอัครพงษ์ พยัคกฤษณรงค์

25

นายสุรพร มณีรัตน์

ทีมรวมอนุรักษ์

26

นายยศธน แซ่จาง

27

นายรัชต์สุธี ไหวพริบ

28

นายนันทณัฎฐ์ ไญยวิตธนาบดี

29

นายนิธิศ เกตุสุวรรณ

ทีมศิษย์เก่าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

30

นายพัทธดนย์ อุ่นกันทา

31

นายประสิทธิ์ สิงห์ขาว

32

นายชูวงษ์ บุญเชิด

33

นายชัยวัฒน์ ยินดีวงษ์

ทีมก้าวพันธุ์ช่าง

34

นายปรีดา พ้นภัยพาล

35

นายจเร ลิ้มนราภิรมย์

36

นายภูวสิษฐ์ ภูวสิทธิ์รัฐกุล

37

นายพีระพงษ์ สิทธิพรหม

ทีมบ้านไม้เรือนไทย

38

นางสาวสวรรยา เชื้อพันธุ์

39

นายอลงกรณ์ จันทร์เจริญ

40

นายปราการ อยู่ศิริ

ทีมเรือนบุรินทร์รักษ์

41

นางสาวสุนีย์ อัศวชนะการ

42

นางสาวสุวิมล เลาหสุวรรณพานิช

43

นางสาวสุชาดา ธาระวานิช

44

นายจิรศักดิ์ วิภูษณมังคละ

ทีมรักษ์งานไม้

45

นายอภิณัฐ เมฆลอย

46

นายสมศักดิ์ เจือสุคนธ์ทิพย์

47

นายศุภกฤต ทวีโชตธณเดช

48

นายอนุรัตน์ พะอบเงิน

ทีมกันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง

49

นายสมพร บุญสุข

50

นายสุรชัย ยิ้มเมือง

51

นายสนาม โตใจเย็น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ แผนกวัฒนธรรม ยูเนสโก กรุงเทพฯ ทางอีเมล m.suvanatap@unesco.org