fbpx ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย | UNESCO Regional Office in Bangkok

ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย

ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย

ยูเนสโก ร่วมกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน กรมศิลปากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครครูช่างและช่างที่มีประสบการณ์การทำงานไม้และงานก่อสร้าง เข้าร่วมการอบรมเป็นช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้แบบดั้งเดิมของไทย

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยกรมศิลปากรและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรับรองฝีมือแรงงานในการทำงานต่อไป 

เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. *ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  ผ่านการทดสอบก่อนเข้ารับการอบรม ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 (จังหวัดปทุมธานี)

2.  เป็นอาจารย์ช่างภายใต้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและระบบอาชีวศึกษา มีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ข้อ ตามกำหนดต่อไปนี้
     ก. จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. สาขาวิชาก่อสร้างไม้ วิชาช่างโยธา วิชาเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม หรือเทียบเท่า หรือ
     ข. เป็นครูอาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษา (สาขางานก่อสร้าง) ซึ่งมีศักยภาพและหน้าที่การฝึกสอนถ่ายทอดความรู้ภายใต้ระบบอาชีวศึกษาต่อไป หรือ
     ค. เป็นครูอาจารย์ที่สอนวิชาเกี่ยวกับช่างโยธา ช่างควบคุมโครงการ ช่างสำรวจ หรือช่างเขียนแบบ ที่มีประสบการณ์ทำงานในโครงการอนุรักษ์มาก่อน หรือ
     ง. เป็นช่างผู้ควบคุมงานของกรมศิลปากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล

3.  หรือ เป็นช่างฝีมืองานไม้อาคารประวัติศาสตร์ มีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ข้อ ตามกำหนดต่อไปนี้
     ก. มีประสบการณ์การทำงานเป็นนายช่างเทคนิค หรือช่างงานก่อสร้างไม้ ไม่ต่ำกว่า 5-6 ปี จากทั้งภาครัฐและเอกชน หรือ
     ข. มีผลงานการทำงานในโครงการอนุรักษ์อาคารประเภทไม้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมาก่อน อย่างน้อย 2 โครงการ หรือ
     ค. ได้รับการแนะนำให้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ อาทิ กรมศิลปากร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นต้น


สิ่งที่จะได้รับ

1. ประกาศนียบัตรที่รับรองโดยกรมศิลปากรและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรับรองฝีมือแรงงานในการทำงานต่อไป 
2. มีสิทธิ์ได้เข้าเรียนในหลักสูตร เทคนิคการสอนงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเวลา 30 ชั่วโมง 
3. ได้ต่อยอดทางอาชีพ จากช่างไม้หรือครูช่าง เป็นช่างอนุรักษ์
4. สามารถได้รับเลือกเป็นครูต้นแบบ ในการอบรมปีต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการสอบวัดความรู้
5. ได้รับช่วยเหลือค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงในการมาร่วมอบรม
*ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม


หลักสูตรการอบรมนี้มี 4 ตอน ดังนี้

1. การอบรม ตอนที่ 1: ความรู้เบื้องต้นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมประเภทไม้ ระยะเวลา 5 วัน ในวันจันทร์ที่ 19 – วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ยูเนสโก กรุงเทพฯ 
2. การอบรม ตอนที่ 2: การสำรวจและบันทึกสภาพก่อนการอนุรักษ์ การประเมินความเสียหาย และการวางแผนอนุรักษ์ ระยะเวลา 7 วัน ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม – วันอังคารที่ 3 กันยายน ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
3. การอบรม ตอนที่ 3: การพัฒนาทักษะและเทคนิคเพื่อการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ประเภทไม้ ระยะเวลา 11 วัน ในวันเสาร์ที่ 5 – วันอังคารที่ 15 ตุลาคม ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
4. การอบรม ตอนที่ 4: การพัฒนาทักษะและเทคนิคการอนุรักษ์ การอนุรักษ์เชิงป้องกัน การบำรุงรักษาและประเมินผลการทำงาน และการสอบวัดความเข้าใจในหลักการอนุรักษ์ ระยะเวลา 4 วัน ในวันเสาร์ที่ 26 – วันอังคารที่ 29 ตุลาคม  ณ ยูเนสโก กรุงเทพฯ 


วิธีการสมัคร

1. กรอกใบสมัคร โดยดาวน์โหลดเอกสารจากลิงค์นี้ https://bit.ly/2I4k95Q 
** ใบสมัครอยู่หน้า 4 ของเอกสาร
2. ส่งใบสมัครเข้ามาที่ thaiconservators@gmail.com ภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562
3. เดินทางไปทดสอบฝีมือก่อนการอบรม ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 (จังหวัดปทุมธานี) โดยจะแจ้งวันที่ให้เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากใบสมัคร
4. ประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยทางยูเนสโก กรุงเทพฯ จะตอบกลับทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ถึงท่าน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Photo credit: Getty Images/ekapol

Event
-