fbpx เชิญร่วมงานนำเสนอแผนบูรณะและขั้นตอนการทำงาน โครงการอนุรักษ์วัดกระจี (พ.ศ. 2561) | Multisectoral Regional Office in Bangkok

เชิญร่วมงานนำเสนอแผนบูรณะและขั้นตอนการทำงาน โครงการอนุรักษ์วัดกระจี (พ.ศ. 2561)

เชิญร่วมงานนำเสนอแผนบูรณะและขั้นตอนการทำงาน โครงการอนุรักษ์วัดกระจี (พ.ศ. 2561)

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และองค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการฟื้นฟูภูมิปัญญาช่างฝีมือด้านสถาปัตยกรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์มรดกโลก ระยะที่ 2 (ปีที่ 1 พ.ศ. 2561) โดยได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน มีกรณีศึกษาคือโบราณสถานวัดกระจี

โครงการความร่วมมือนี้ได้มาถึงจุดสิ้นสุด โดยมีแบบบูรณะและแผนงานอนุรักษ์โบราณสถานวัดกระจีระยะสั้น (สำหรับการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2562) มอบให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานแห่งนี้ต่อไป

กรมศิลปากรและองค์การยูเนสโกจึงขอเรียนเชิญสื่อและสาธารณชนเข้าร่วมพิธีขอบคุณและนำเสนอแผนบูรณะ ณ วัดกระจี และการเสวนากระบวนการทำงาน ในวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00-15.30 น.

โดยในช่วงเช้า เวลา 10.00-12.00 น. (ลงทะเบียนตั้งแต่ 09.30 น.) จะเป็นการเสวนาโดยคณะทำงานหลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่ออธิบายการทำงานตามกระบวนการอนุรักษ์ ตลอดระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา โดยจะจัด ณ ห้องประชุม สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (196 ถนนคลองท่อ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) >> https://goo.gl/maps/wVNmYpY7oJG2

ในช่วงบ่าย เวลา 13.30-15.00 น. จะมีพิธีขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำเสนอแผนบูรณะต่อผู้บริหารและชุมชน ณ โบราณสถานวัดกระจี (ถนนป่าโทน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) >> https://goo.gl/maps/FYyQL24YBiE2

กิจกรรมทั้งวันดังที่กล่าวมานี้ เปิดให้ให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง โดยรายละเอียดตามกำหนดการด้านล่างนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ นางมนทกานติ์ สุวรรณทรรภ กิตติไพศาลศิลป์ ผู้ประสานงานโครงการด้านวัฒนธรรม ทางอีเมล m.suvanatap@unesco.org หรือ โทร. 080-996-8822

เวลา

กิจกรรม

09.30-10.00

ลงทะเบียน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา / รับประทานอาหารว่าง

10.00-11.30

เสวนาอธิบายขั้นตอนการทำงานภายใต้โครงการ ณ สำนักงานอุทยานฯ
โดย สมาชิกโครงการอนุรักษ์วัดกระจี (10 นาทีต่อการอธิบายแต่ละขั้นตอน)

 • อธิบายขั้นตอนและผลการทำงาน โดยทีมนักโบราณคดี
 • อธิบายหลักการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและการทำแบบสันนิษฐาน โดยทีมนักประวัติศาสตร์ศิลป์และสถาปนิก
 • อธิบายการศึกษาด้านวัสดุ และการบันทึกความเสียหายขององค์เจดีย์ โดย ทีมนักวิทยาศาสตร์วัสดุ
 • อธิบายการทำแบบสภาพปัจจุบัน และแบบบูรณะ โดยทีมวิศวกรและสถาปนิก
 • อธิบายการทำค้ำยันและการตั้งนั่งร้าน โดยทีมวิศวกรและช่างโยธา
 • อธิบายการอนุรักษ์ปูนฉาบ โดยทีมช่างศิลปกรรม
 • อธิบายการประมาณราคา และการลงมือปฏิบัติ โดยทีมช่างโยธาและช่างฝีมือก่อฉาบ
 • อธิบายการศึกษาชุมชนและการเสนอแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยทีมภูมิสถาปนิก

11.30-12.00

รายงานสรุปผลโครงการ โดย คุณมนัชญา วาจก์วิศุทธิ์
ถาม-ตอบ

12.00-13.00

พักทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30

ลงทะเบียน ณ วัดกระจี / รับประทานอาหารว่าง

13.30-15.00

พิธีขอบคุณและนำเสนอแผนบูรณะ ณ วัดกระจี

13.30-14.15

พิธีเปิด

 • ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากล่าวรายงาน
 • ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร กล่าวแสดงความยินดี
 • ผู้บริหารจากมูลนิธิเอสซีจี กล่าวแสดงความยินดี
 • ผู้บังคับการตำรวจ กล่าวแสดงความยินดี
 • รองอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวขอบพระคุณผู้บังคับการตำรวจ ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานสนับสนุน
 • มอบของที่ระลึกให้ผู้บังคับการตำรวจ ผู้บริหารจากมูลนิธิเอสซีจี
 • ถ่ายรูปร่วมกัน

14.15-14.40

รายงานสรุปผลโครงการ โดย คุณมนัชญา วาจก์วิศุทธิ์
คณะทำงานส่งมอบแบบบูรณะระยะสั้นให้รองอธิบดีกรมศิลปากร

14.40-15.00

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ถ่ายรูปร่วมกัน

สิ้นสุดพิธี

 

Event
-