fbpx มรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน Youth Forum Thailand #UNESCOHeritageYouth [ตอน 2] | UNESCO Regional Office in Bangkok

มรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน Youth Forum Thailand #UNESCOHeritageYouth [ตอน 2]

มรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน Youth Forum Thailand #UNESCOHeritageYouth [ตอน 2]

ช่วงการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตอนที่ 2 (1-6 พฤศจิกายน 2563)

ใช้เวลาตามอิสระ ดูคลิปสั้นๆ 15 คลิปนี้ ระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน เพื่อให้สามารถร่วมอภิปรายในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายนได้นะคะ

UHY16

 

UHY16 - วิธีการต่างๆและทักษะที่จำเป็น ในการเข้าถึงชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันส่งเสริมรักษามรดกท้องถิ่น

โดย ลินินา พุทธิธาร

UHY17

 

UHY17 - จริยธรรมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา

โดย ดร. นิสิต อินทมาโน

๊็ํUHY18

 

UHY18 - การจัดทำบัญชีข้อมูลมรดกภูมิปัญญา ในฐานะวิธีหนึ่งเพื่อส่งเสริมและรักษา (Inventory)

โดย ชูพินิจ เกษมณี

UHY19

 

UHY19 - เคล็ดลับการลงพื้นที่ และการจัดการความรู้: กรณีมรดกภูมิปัญญาด้านสุขภาพ

โดย เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ

UHY20

 

UHY20 - จริยธรรมในการทำงานส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา

โดย ดร. นิสิต อินทมาโน

UHY21

 

UHY21 - การพัฒนาอย่างยั่งยืนคืออะไร แล้วมรดกทางวัฒนธรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร

โดย มนทกานติ์ ส. กิตติไพศาลศิลป์

UHY22

 

UHY22 - มรดกภูมิปัญญา ความมั่นคงทางอาหาร และการพึ่งพาตนเอง: การฟื้นฟูการทำนาของชุมชนบ้านละหาร์ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

โดย ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย

UHY23

 

UHY23 - มรดกภูมิปัญญา และการจัดการปัญหาและความขัดแย้งในชุมชน: พิธีเหยาของชาวผู้ไท

โดย กิตติพร ใจบุญ

UHY24

 

UHY24 - มรดกภูมิปัญญา และความปรองดองในสังคม: กรณีศึกษา “จึ” (Tseevq) ระบบการสืบสายตระกูลของชาวอ่าข่าในประเทศไทย

โดย ชูพินิจ เกษมณี

๊็ํUHY25

 

UHY25 - มรดกภูมิปัญญา และสุขภาพ: กรณีศึกษาชุมชนเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

โดย เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ

UHY26

 

UHY26 - มรดกภูมิปัญญา สิทธิมนุษยชน และสิทธิทางวัฒนธรรม

โดย ดร. นิสิต อินทมาโน

UHY27

 

UHY27 - มรดกภูมิปัญญา เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน: กรณีศึกษาวัดปงสนุก จังหวัดลำปาง

โดย แอนเจล่า ศรีสมวงศ์วัฒนา

UHY28

 

UHY28 - การส่งเสริมและนำเสนอมรดกภูมิปัญญาที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่: ตัวอย่างจากประเทศจีน

โดย แอนเจล่า ศรีสมวงศ์วัฒนา

UHY29

 

UHY29 - บทบาทและสิทธิทางเพศในมรดกภูมิปัญญา

โดย ลินินา พุทธิธาร