แนวปฏิบัติสากลทางวิชาการ เรื่องเพศวิถีศึกษา โดยใช้แนวทางที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน (ฉบับปรับปรุง)

แนวปฏิบัติสากลทางวิชาการ เรื่องเพศวิถีศึกษา โดยใช้แนวทางที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน (ฉบับปรับปรุง)

แนวปฏิบัติสากลทางวิชาการเรื่องเพศวิถีศึกษา (International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach) คือคู่มือวิชาการที่นำเสนอหลักฐานและเหตุผลเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนเพศวิถีศึกษา (CSE) ให้เด็กและเยาวชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คู่มือฉบับนี้อธิบายถึงลักษณะ การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ที่มีประสิทธิภาพแนะนำหัวข้อและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่จำเป็นต้องมีในหลักสูตร เพศวิถีศึกษาสำหรับผู้เรียนทุกระดับ และกำหนดแนวทางสำหรับการวางแผน การสอน และการติดตามผลของหลักสูตร คู่มือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้พัฒนาหลักสูตรและหัวหน้าหลักสูตรให้สามารถพัฒนาและปรับใช้หลักสูตร เพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับบริบท ด้วยการเรียนการสอนและมาตรการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือ ในการผลักดันนโยบาย ด้านสุขภาพและสุขภาวะของเด็กและเยาวชน คู่มือนี้พัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการที่มุ่งเน้นคุณภาพ การยอมรับ และการมีส่วนร่วม โดยได้รับแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตลอดจนข้อมูลจากเยาวชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก คู่มือนี้สอดคล้องกับหลักฐานและแนวปฏิบัติสากลที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ตามความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับบริบทการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาที่หลากหลายในแต่ละประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ฉบับภาษาอังกฤษ International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach
- แผ่นพับ

Download iconดาวน์โหลดคู่มือฉบับภาษาไทย

-----

แนวปฏิบัติสากลทางวิชาการ เรื่องเพศวิถีศึกษา โดยใช้แนวทางที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน (ฉบับปรับปรุง)
International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach
กรุงเทพฯ: ยูเนสโก, 2019, 148 หน้า

ISBN: 978-92-9223-627-4

 

Publication date