ประกาศรับผลงานศิลปะ ที่ได้แรงบันดาลใจจากมหากาพย์รามายณะ -- ขยายเวลารับผลงาน ถึง 15 สิงหาคม 2562

ประกาศรับผลงานศิลปะ ที่ได้แรงบันดาลใจจากมหากาพย์รามายณะ -- ขยายเวลารับผลงาน ถึง 15 สิงหาคม 2562

นิทรรศการศิลปะนานาชาติ "พหลพักตรารามายณะ | The Many Faces of Ramayana", 2-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

[English]

องค์การยูเนสโก ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด้วยการสนับสนุนจากเครื่องสำอางโซลวาซู (Sulwhasoo) และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานร่วมแสดงในนิทรรศการนานาชาติ “พหลพักตรารามายณะ | The Many Faces of Ramayana” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

มหากาพย์รามายณะเป็นวรรณคดีที่แพร่หลายในภูมิภาคเอเชีย ในแต่ละประเทศมีรูปแบบการแสดงออกที่โดดเด่นงดงาม ทำให้มหากาพย์นี้เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมร่วมที่แตกต่างหลากหลายมาจนถึงปัจจุบัน นิทรรศการ “พหลพักตรารามายณะ” มุ่งสะท้อนวัฒนธรรมที่ตราตรึงใจผ่านผลงานศิลปะจากศิลปินนานาชาติ ซึ่งตีความและถ่ายทอดอัตลักษณ์ของหลากหลายชาติพันธุ์ในเอเชียผ่านภาพการแสดง การขับร้อง ดนตรี หัตถศิลป์เครื่องแต่งกายและฉาก ไปจนถึงพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการ เป็นผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และจะนำมาจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 2-24 พฤศจิกายน 2562 รวมไปถึงการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยศิลปินทุกท่านที่ผลงานได้รับเลือกให้ได้ร่วมแสดง จะได้รับประกาศนียบัตรจากองค์การยูเนสโก และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทของงานศิลปะ
เป็นผลงาน 2 มิติ ประเภทต่างๆ เช่น จิตรกรรม วาดเส้น ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปะจากสื่อดิจิตัล ฯลฯ ซึ่งไม่จำกัดรูปแบบการแสดงออก สามารถส่งได้ทั้งแบบอนุรักษ์ดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานศิลปกรรม
เปิดรับผลงานจากศิลปิน ทั้งไทยและต่างประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

เงื่อนไขข้อกำหนดของการส่งผลงานเข้าร่วมแสดง

 • ศิลปินทุกท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกได้ท่านละ 1 ชิ้นงาน
 • เป็นผลงาน 2 มิติ ไม่จำกัดเทคนิค
 • เป็นผลงานที่ศิลปินสร้างขึ้นด้วยตัวเอง ต้องปรากฏลายเซ็นของศิลปินกำกับอยู่ (หากไม่ปรากฏลายเซ็นของศิลปิน จะไม่ได้รับการพิจารณา)
 • ขนาดของผลงาน ไม่ต่ำกว่า 40X60 เซนติเมตร และไม่เกินกว่า 80X120 เซนติเมตร
 • ผลงานทุกประเภทต้องสามารถม้วนใส่กระบอก และจัดส่งทางไปรษณีย์ได้
 • ผลงานทุกประเภท ต้องมีน้ำหนักรวมหีบห่อแล้วไม่เกิน 2 กิโลกรัม

ขั้นตอนการจัดส่งผลงาน    การส่งผลงานแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ

1.รอบแรก คัดเลือกผลงานจากภาพถ่าย

 • ศิลปินต้องส่งภาพถ่ายของผลงาน จำนวน 1 ภาพ เพื่อใช้สำหรับการคัดเลือก โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้คัดเลือกในรอบแรก  โดยส่งเป็นไฟล์สกุล JPEG ความละเอียด 220-300 dpi, RGB ขนาดใหญ่กว่า 1 MB แต่ไม่เกิน 5 MB และต้องเห็นลายเซ็นของศิลปิน
 • กรอกใบสมัคร
 • ส่งภาพถ่ายผลงานพร้อมใบสมัครมาทางอีเมล exhibition.unescofatu@gmail.com (ส่งเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น)
 • กำหนดส่งภาพถ่ายผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคา 2562 (ขยายเวลา) หากส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือก ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ www.fineart.tu.ac.th และส่งอีเมลหรือโทรแจ้ง

2. รอบสอง รอบส่งผลงานจริงเข้าร่วมแสดง

 • ศิลปินที่ได้รับการติดต่อว่าผ่านการคัดเลือกรอบแรก ให้ส่งผลงานจริงภายในวันที่ 20 กันยายน 2562
 • กรุณาม้วนผลงานใส่กระบอกที่แข็งแรง และ มีความยาวของกระบอกไม่เกิน 95 เซนติเมตร เพื่อป้องกันผลงานชำรุดเสียหาย โดยมีน้ำหนักรวมหีบห่อไม่เกิน 2 กิโลกรัม
 • ส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือนำส่งด้วยตนเอง มาที่
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • ศิลปินที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย ให้ส่งผลงานทาง AIR MAIL ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ (PRINTED MATTER) เท่านั้น
 • หมายเหตุ
  • ศิลปินรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งด้วยตนเอง
  • ศิลปินผู้ส่งผลงานจะต้องไม่ดำเนินการประกันภัยผลงาน
  • กรุณาถ่ายภาพสลิปเลขลงทะเบียนพัสดุส่งมาทางอีเมล exhibition.unescofatu@gmail.com ด้วย
 • สิ้นสุดการรับผลงานจริงวันที่ 20 กันยายน 2562 (จะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์) หากส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมแสดง
 • ทั้งนี้ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผลงานที่ส่งเข้ามาอยู่ในสภาพ เสียหายหรือชำรุดในระหว่างการขนส่งเข้าร่วมแสดง และในระหว่างการส่งผลงานกลับคืนยังศิลปิน
กำหนดระยะเวลา  
ส่งผลงานรอบแรก

ภายใน 15 สิงหาคม 2562 (ขยายเวลา)

ประกาศผลการตัดสิน

31 สิงหาคม 2562

ส่งผลงานจริง
(ศิลปินจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งผลงานมาจัดแสดง)

ภายใน 20 กันยายน 2562

แสดงผลงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

2-24 พฤศจิกายน 2562

ส่งผลงานคืน
(ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งผลงานคืน)

1-15 ธันวาคม 2562